Dokumenty ATN

Asociácia v roku 2016 začala uskutočňovať nový projekt v oblasti tvorby a vydávania ATN dokumentov, ako pokračovanie projektu vydávania technických návodov APPO TN z roku 2008. Účelom ATN dokumentu je poskytnúť podporu odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení v oblasti najnovších poznatkov vedy a techniky v oblasti predmetu ATN normy. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov ATN dokumentov budú vynakladať veľké úsilie na to, aby obsahovali najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.
V súlade s platnými legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých poznámky pod čiarou k príslušným odkazom na technické normy uvádzané vo vykonávacích právnych predpisoch s technickým obsahom nie sú súčasťou právneho predpisu, majú informatívnu hodnotu a nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu, je ATN dokument rovnako vhodný, ako iné slovenské technické normy (STN), na účel uvedený v jeho predmete.
ATN dokument nie je technickou normou podľa ustanovení právneho predpisu, ktorý upravuje práva a/alebo povinnosti vo vzťahu k vydávaniu, distribúcii a ochrane STN, avšak nie je ani v rozpore s ustanoveniami tohto právneho predpisu vo vzťahu k ochrane STN.

ATN dokumenty sú chránené autorskými právami Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bude poskytovať ATN dokumenty na bezplatné používanie odbornej verejnosti. ATN dokument je možné voľne šíriť a kopírovať len ako celok bez zmien textu, tabuliek, grafov a obrázkov. Kopírovanie alebo iné využívanie častí ATN dokumentov je možné len s písomným súhlasom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

ZOZNAM VYDANÝCH A PRIPRAVOVANÝCH ATN dokumentov – po oficiálnom vydaní ATN je možné ju stiahnuť kliknutím na číslo ATN (V prípade pripravovaných ATN sa jedná o pracovný názov návrhu ATN)

Číslo ATN Názov ATN Riešiteľ a členovia PS na tvorbu ATN Kontakt na riešiteľa a členov PS
ATN® 001 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Zásady navrhovania. (Smoke and heat exhaust ventilation system – design rules of SHEVS) Ing. Tomáš Krchnák tomas.krchnak@sk.coltgroup.com
ATN® 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie zhotovené z elektrotechnických stavebných výrobkov (Fire safety engineering – Requirements for fire structures made of electrical construction products) Ing. František Gilian gilian@firei.sk
ATN® 003 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Núdzové únikové osvetlenie. Zásady navrhovania, zhotovenia a prevádzkovania (Fire safety engineering – Emergency Escape Lighting – Rules of design, making and service) Ing. Tibor Vaščinec tiborvascinec@eaton.com
ATN® 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia (Fire safety engineering – Electrical installations – Rules of design and making) Ing. František Gilian, Ing. Jozef Daňo gilian@firei.sk danojozef@gmail.com
ATN® 005 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia (Devices for protection against effects of atmospheric electricity. Details of desinging and realization) Ing. Jozef Daňo, Ing. Gabriel Krescanko, Jiří Kroupa, Tibor Hanko, Ing. František Gilian danojozef@gmail.com krescankog@gmail.com j.kroupa@dehn.sk tibor.hanko@harp.sk gilian@firei.sk
ATN® 006 Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Určovanie požiarneho ohrozenia spôsobeného káblami podľa požiarnotechnických parametrov a charakteru prevádzky káblov (Fire safety of electrical installations – Determination of the fire danger caused by cables according to fire parameters and the nature of cable operation) Ing. František Gilian, Ing. Miroslav Šantavý, Ing. Ján Kandráč, CSc., Ing. Marek Kandráč gilian@firei.sk Miroslav.Santavy@vuje.sk jan.kandrac@riskconsult.sk marek.kandrac@riskconsult.sk
ATN® 007 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb. Konštrukčné prvky (Fire safety of of buildings – Changes of buildings – Elements of building construction) Ing. Ján Dekánek dekanek@cognitiosro.sk
ATN® 008 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Inštalácia Ing. Tomáš Krchnák, Ing. Vladimír Kardoš tomas.krchnak@sk.coltgroup.com vladimir.kordos@etexgroup.com
ATN® 009 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Zábrany proti šíreniu splodín horenia. Pravidlá pre inštaláciu dymových zábran PS APPO SR 009 sekretariat@appo.sk
ATN® 01X Protipožiarna ochrana vegetačných striech s extenzívnou zeleňou Doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD., Mgr. Peter Robl olbrimek@nextra.sk Peter.Robl@knaufinsulation.com
ATN® 01X Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Fotovoltické panely na obvodových a strešných konštrukciách stavieb. Návrh a zhotovenie Ing. František Gilian gilian@firei.sk
ATN® 01X Elektrické inštalácie. Príklady konštrukčných riešení trás káblov z hľadiska prevádzkovej a protipožiarnej bezpečnosti a ochrany pred vplyvom bludných prúdov Ing. Jozef Daňo, Mgr. Jaroslav Cybulia, Ing. Gabriela Vaňová, Ing. František Gilian dano.jozef@obo.sk cibulya.jaroslav vanova@ppabb.sk gilian@firei.sk