ATN normy

Asociácia v roku 2016 začala uskutočňovať nový projekt v oblasti technických noriem, ktorý sa týka tvorby a vydávania ATN noriem. Účelom ATN normy je poskytnúť odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení podporu, v súlade so zákonnými právami a povinnosťami o používaní najnovších poznatkov vedy a techniky a zodpovednosti za jednotlivé činnosti vo všetkých fázach projektovania, zhotovovania a používania stavebného a/alebo technického diela. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov ATN normy budú vynakladať veľké úsilie na to, aby obsahovala najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.
V súlade s platnými legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých poznámky pod čiarou k príslušným odkazom na technické normy uvádzané vo vykonávacích právnych predpisoch s technickým obsahom nie sú súčasťou právneho predpisu, majú informatívnu hodnotu a nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu, je ATN norma rovnako vhodná, ako iné slovenské technické normy (STN), na účel uvedený v jej predmete.
ATN norma nie je technickou normou podľa ustanovení právneho predpisu, ktorý upravuje práva a/alebo povinnosti vo vzťahu k vydávaniu, distribúcii a ochrane STN, avšak nie je ani v rozpore s ustanoveniami tohto právneho predpisu vo vzťahu k ochrane STN.

ATN normy sú chránené autorskými právami Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bude poskytovať ATN® technické normy na bezplatné používanie odbornej verejnosti. ATN normu je možné voľne šíriť a kopírovať len ako celok bez zmien textu, tabuliek, grafov a obrázkov. Kopírovanie alebo iné využívanie častí ATN normy je možné len s písomným súhlasom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

ZOZNAM VYDANÝCH A PRIPRAVOVANÝCH ATN noriem – po oficiálnom vydaní ATN je možné ju stiahnuť kliknutím na číslo ATN

Číslo ATN normy Názov ATN normy Riešiteľ ATN normy Kontakt na riešiteľa ATN normy
ATN® 001 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Zásady navrhovania. (Smoke and heat exhaust ventilation system – design rules of SHEVS) Ing. Tomáš Krchnák tomas.krchnak@sk.coltgroup.com
ATN® 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z elektrotechnických stavebných výrobkov (Fire safety engineering – Requirements for fire structures – Dial fire structures made of electrical construction products) Ing. František Gilian gilian@firei.sk
ATN® 003 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Núdzové únikové osvetlenie. Zásady navrhovania, zhotovenia a prevádzkovania. (Fire safety engineering – Emergency Escape Lighting – Rules of design, making and service) Ing. Tibor Vaščinec tiborvascinec@eaton.com
ATN® 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia (Fire safety engineering – Electrical installations – Rules of design and making) Ing. František Gilian, Ing. Jozef Daňo gilian@firei.sk danojozef@gmail.com
ATN® 005 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia (Devices for protection against effects of atmospheric electricity. Details of desinging and realization) Ing. Jozef Daňo, Ing. Gabriel Krescanko, Jiří Kroupa, Tibor Hanko, Ing. František Gilian danojozef@gmail.com krescankog@gmail.com j.kroupa@dehn.sk tibor.hanko@harp.sk gilian@firei.sk
ATN® 006 Elektrické inštalácie. Identifikácia a servisná karta elektrických rozvodov Ing. Gabriel Krescanko krescankog@gmail.com
ATN® 007 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Inštalácia. Ing. Tomáš Krchnák tomas.krchnak@sk.coltgroup.com
ATN® 00 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby na bývanie Doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD juraj.olbrimek@stuba.sk
ATN® 00- Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru. Zásady navrhovania. Soňa Kočová sona.kocova@siemens.com
ATN® 00- Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrická požiarna signalizácia. Zásady navrhovania. Soňa Kočová sona.kocova@siemens.com
ATN® 00- Detekcia plynov. Zásady navrhovania. riešiteľ e-mail