Technické normy ATN

Asociácia v roku 2016 začala uskutočňovať nový projekt v oblasti technických noriem, ktorý sa týka tvorby a vydávania ATN technických noriem. Účelom ATN technickej normy je poskytnúť odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení podporu, v súlade so zákonnými právami a povinnosťami o používaní najnovších poznatkov vedy a techniky a zodpovednosti za jednotlivé činnosti vo všetkých fázach projektovania, zhotovovania a používania stavebného a/alebo technického diela. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov ATN technickej normy budú vynakladať veľké úsilie na to, aby obsahovala najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.
V súlade s platnými legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých poznámky pod čiarou k príslušným odkazom na technické normy uvádzané vo vykonávacích právnych predpisoch s technickým obsahom nie sú súčasťou právneho predpisu, majú informatívnu hodnotu a nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu, je ATN technická norma rovnako vhodná, ako iné slovenské technické normy (STN), na účel uvedený v jej predmete.
ATN technická norma nie je technickou normou podľa ustanovení právneho predpisu, ktorý upravuje práva a/alebo povinnosti vo vzťahu k vydávaniu, distribúcii a ochrane STN, avšak nie je ani v rozpore s ustanoveniami tohto právneho predpisu vo vzťahu k ochrane STN.

ATN technické normy sú chránené autorskými právami Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR a registrovanou ochrannou známkou.

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bude poskytovať ATN technické normy na bezplatné používanie odbornej verejnosti. ATN technickú normu bude možné voľne šíriť a kopírovať len ako celok bez zmien textu, tabuliek, grafov a obrázkov. Kopírovanie alebo iné využívanie častí ATN technickej normy bude možné len s písomným súhlasom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

ZOZNAM VYDANÝCH A PRIPRAVOVANÝCH ATN – po oficiálnom vydaní ATN je možné ju stiahnuť kliknutím na číslo ATN

Číslo ATN Názov ATN Riešiteľ ATN Kontakt na riešiteľa ATN – e-mail
ATN 001 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Zásady navrhovania. (Smoke and heat exhaust ventilation system – design rules of SHEVS) Ing. Tomáš Krchnák tomas.krchnak@sk.coltgroup.com
ATN 002 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiadavky na požiarne konštrukcie. Číselník požiarnych konštrukcií zhotovených z elektrotechnických stavebných výrobkov (Fire safety engineering – Requirements for fire structures – Dial fire structures made of electrical construction products) Ing. František Gilian gilian@firei.sk
ATN 003 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Núdzové únikové osvetlenie. Zásady navrhovania, zhotovenia a prevádzkovania. (Fire safety engineering – Emergency Escape Lighting – Rules of design, making and service) Ing. Tibor Vaščinec tiborvascinec@eaton.com
ATN 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia (Fire safety engineering – Electrical installations – Rules of design and making) Ing. František Gilian, Ing. Jozef Daňo gilian@firei.sk danojozef@gmail.com
ATN 005 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia (Devices for protection against effects of atmospheric electricity. Details of desinging and realization) Ing. Jozef Daňo, Ing. Gabriel Krescanko, Jiří Kroupa, Tibor Hanko, Ing. František Gilian danojozef@gmail.com krescankog@gmail.com j.kroupa@dehn.sk tibor.hanko@harp.sk gilian@firei.sk
ATN 006 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby na bývanie Doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD juraj.olbrimek@stuba.sk
ATN 00- Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru. Zásady navrhovania. Soňa Kočová sona.kocova@siemens.com
ATN 00- Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrická požiarna signalizácia. Zásady navrhovania. Soňa Kočová sona.kocova@siemens.com
ATN 00- Detekcia plynov. Zásady navrhovania. riešiteľ e-mail