O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Orgány štátnej správy požadujú STN zadarmo – pre svoju potrebu 16.01.2017 / 

Veľmi zaujímavé je vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a ...

img Navrhnite odborníkov v oblasti požiarnej ochrany na ocenenie Cenou Jaroslava Mika 15.01.2017 / 

Chceli by sme Vás upozorniť na skutočnosť, že sa blíži koniec mesiaca január 2017, kedy majú záujemcovia o zaslanie nominácie na ...

Standard Podpora záchrany technickej normalizácie od významných organizácií 11.01.2017 / 

Nadväzujeme na tému zlého návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na ...

Standard Ako urobiť z nevhodných STN vhodný biznis 08.01.2017 / 

Dňa 19. 12. 2016 sme uverejnili článok „Výzva na záchranu technickej normalizácie a ochranu oprávneného záujmu občanov SR“, v ...

Z nášho blogu

Blog