O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
stretnutie Oficiálne stretnutie delegácie APPO SR a delegácie Prezídia HaZZ MV SR 09.12.2016 / 

Dňa 7.12.2016 sa na podnet našej asociácie uskutočnilo stretnutie medzi delegáciou zástupcov Asociácie pasívnej požiarnej ochrany ...

img Otvorenie kancelárie generálneho sekretariátu APPO SR 06.12.2016 / 

S potešením Vám chceme oznámiť, že dnes 6. 12. 2016 sme ako Mikulášsky darček pre členov APPO SR oficiálne ukončili rekonštrukciu ...

Burka Osud normy na aktívne bleskozvody je spečatený 03.12.2016 / 

Od marca 2015 Vás pravidelne informujeme o aktivitách APPO SR vo vzťahu k previerke kontroverznej normy STN 34 1398: 2014 Ochrana ...

atn_logo_male ATN 001 – nová úroveň v normotvorbe 01.12.2016 / 

Vážení priatelia, v januári 2014 som na tomto mieste pochválil Ing. Krchnáka za dobrý článok. Mladý odborník svoje vedomosti ...

Z nášho blogu

Blog