O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti osôb a majetku pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
Kontrolovany_chaos Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov 13.05.2016 / 

Mnohí odborníci tento stav predpokladali a upozorňovali na možné problémy, ktoré vzniknú v riešení PBS pri zatepľovaní nových ...

Peciatka Ako Slovensko “podporuje” podnikateľov v zapojení sa do technickej normalizácie? 25.04.2016 / 

Podpora zapojenia sa malých a stredných podnikov (MSP) do tvorby technickej normalizácie zo strany Národného normalizačného ...

Na svahu Požiarna prevencia a technická normalizácia v programovom vyhlásení vlády SR 20.04.2016 / 

Každého by malo zaujímať, ako sa dotýka obsah nového programového vyhlásenia vlády SR oblastí súvisiacich s profesionálnou ...

Urna Nová česká norma podľa slovenských noriem 04.03.2016 / 

V Českej republike bola vydaná 1. marca 2016 nová technická norma ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti ...

Z nášho blogu

Blog