O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti osôb a majetku pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
Standard Veľká verejná podpora hromadných pripomienok APPO SR k návrhu zákona 24.08.2016 / 

Chceli by sme Vás informovať v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických ...

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Podpora hromadnej pripomienky APPO SR k novele zákona 16.08.2016 / 

Vážená odborná verejnosť, Chceli by sme Vás osloviť a požiadať o podporu hromadnej pripomienky APPO SR k návrhu zákona, ktorým ...

Oblast_tvorby_pravnych_predpisov Novela zákona č. 264/1999 v medzirezortnom pripomienkovom konaní 13.08.2016 / 

Chceli by sme Vás upozorniť, že na stránke portálu právnych predpisov SLOV-LEX bol zverejnený materiál k návrhu zákona, ktorým sa ...

Blesk Zaujímavé odborné články o ochrane pred bleskom 06.07.2016 / 

Mnoho našich členov a odborníkov v príslušnej oblasti pravidelne prispieva svojimi zaujímavými článkami do odborných časopisov. V ...

Z nášho blogu

Blog