O čo nám ide?

Hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti osôb a majetku pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.

APPO SR je riadnym členom European Association for Passive Fire Protection (EAPFP) – Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany.

EAPFP bola založená v roku 1988 a pôsobí ako uznávaný “európsky” hlas národných asociácií reprezentujúcich výrobcov, dodávateľov a ďalšie inštitúcie zapojené do požiarnej ochrany stavieb. EAPFP má zastúpenie v technickej komisii CEN TC 127, ktorá sa zaoberá harmonizáciou noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Úzka spolupráca je udržiavaná s Európskou organizáciou laboratórií pre požiarne skúšanie EGOLF. Zasadnutia EAPFP sa konajú pravidelne v miestach po celej Európe pre informovanie členov o technických otázkach a pre rozvoj užších obchodných kontaktov.

Cieľom nášho členstva v EAPFP je výmena medzinárodných skúsenosti v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a zároveň poskytnutie našich skúseností a poznatkov z takých oblastí požiarnej bezpečnosti, v ktorých APPO SR má čo ponúknuť aj Európe, ako je napr. národný systém PBS v oblasti elektrických inštalácií alebo naše úspešné pôsobenie a spolupráca v technických komisiách ISO, CEN, CENELEC a iných európskych štruktúrach.

EAPFP

Novinky a zaujímavosti

Archív
Blesk Zaujímavé odborné články o ochrane pred bleskom 06.07.2016 / 

Mnoho našich členov a odborníkov v príslušnej oblasti pravidelne prispieva svojimi zaujímavými článkami do odborných časopisov. V ...

workshop WORKSHOP pre špecialistov PO 17.06.2016 / 

Dňa 14. 6. 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnil workshop pre špecialistov požiarnej ochrany, ktorý zorganizovala naša asociácia ...

Burka Dôkaz slovenského odborníka o skutočnom ochrannom priestore aktívneho bleskozvodu 09.06.2016 / 

Na konferencii ELTECH 2016 v Starom Smokovci, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7.6 - 8.6. 2016, prezentoval mladý elektrotechnický ...

Kontrolovany_chaos Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov 13.05.2016 / 

Mnohí odborníci tento stav predpokladali a upozorňovali na možné problémy, ktoré vzniknú v riešení PBS pri zatepľovaní nových ...

Z nášho blogu

Blog