Požiarne dvere s káblom

Ešte jeden príspevok k požiarnym uzáverom. Na Slovensku je veselo.  › celý článok

Kvalita požiarnych dverí a realita

Na základe tlačovej správy Českej obchodnej inšpekcie Vás chceme informovať o zaujímavých zisteniach kontroly kvality a deklarovaných požiarnych parametrov požiarnych dverí uvádzaných na trh v Českej ...  › celý článok

Hromadná pripomienka APPO SR k návrhu stavebného zákona

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nového stavebného zákona zaslala cez portál právnych predpisov Ministerstva ...  › celý článok

Určené STN na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov

Na našej stránke v časti DOKUMENTY/Právne a technické predpisy/Stavebné výrobky sme aktualizovali zoznam technických špecifikácií na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov podľa zákona č. ...  › celý článok

Ako môžu pomôcť kontaktné miesta pre stavebné výrobky výrobcom a zhotoviteľom?

Tento článok uvádzame z dôvodu popularizácie obsahu dôležitých platných právnych predpisov EÚ v oblasti stavebných výrobkov, ktoré ustanovujú práva a povinnosti výrobcov vo vzťahu k uvádzaniu ...  › celý článok

Sú doklady osvedčenia požiarnej konštrukcie súčasťou dokumentácie v kolaudačnom konaní?

Vzhľadom na množstvo názorov, ktoré existujú v otázkach osvedčenia požiarnej konštrukcie uverejňujeme stanovisko APPO SR k tomu, či požadovať alebo nepožadovať doklady osvedčenia požiarnej ...  › celý článok

Ako na internete zverejňovať doklady o stavebných výrobkoch

Dňa 30. októbra 2013 Európska Komisia vydala DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 157/2014 o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej ...  › celý článok

Nové normy pre národný systém PBS – elektrické inštalácie

1. februára 2014 vydal Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo (odbor SÚTN) dve nové technické normy, týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb: STN 92 0205: 2014 Správanie sa stavebných ...  › celý článok

Vydanie novej verzie TN APPO 010

Dňa 20.10.2013 bola na našej stránke v časti "Technické návody" zverejnená nová verzia TN APPO 010 zaoberajúceho sa problematikou osvedčovania požiarnych konštrukcií. Po zaregistrovaní si ju môžete ...  › celý článok

Experti APPO SR v príprave návrhu mandátu CEN Fire Protective Products

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky nominovala na základe požiadavky Európskej komisie na spoluprácu expertov pre prípravu návrhu mandátu CEN Fire Protective Products. Mandát ...  › celý článok
Stránka 3 z 512345