Organizačné pokyny

Na základe rozhodnutia prezídia APPO SR s platnosťou od 7.2.2014 Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR sa dobrovoľne vzdáva a v dobrej viere vracia Ministerstvu vnútra SR Prezídiu HaZZ Oprávnenie č. 6/2012 na vykonávanie odbornej prípravy špecialistov a technikov PO, ktoré jej bolo vydané 7.2.2012.

Odôvodnenie:
V našom liste prezidentovi HaZZ zo dňa 10.12.2013 sme sa, okrem iných návrhov,
snažili upozorniť na potrebu riešenia problému zmeny systému odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti špecialistov aj technikov PO, ktorý podľa nás nezodpovedá (už niekoľko rokov) potrebám technickej praxe, úrovni technického poznania a je v úplnom nesúlade s didaktickými princípmi vzdelávania (spôsob, rozsah, forma, metóda). Uviedli sme, že súčasný systém odbornej prípravy poskytuje možnosť korupčného správania, pretože ukladá povinnosť špecialistovi a technikovi PO, pravidelne absolvovať následnú odbornú prípravu u organizácie, ktorá získala oprávnenie na jej vykonávanie, ale nezabezpečuje špecialistovi PO, že mu bude umožnené ju absolvovať z dôvodu, že organizácia oprávnená na vykonávanie odbornej prípravy nie je povinná ju vykonávať.

Vzhľadom na to, že sme doteraz nedostali žiadnu reakciu MV SR Prezídia HaZZ na naše upozornenie a na snahu o zlepšenie tohto stavu, máme za to, že nemožno naďalej od APPO SR spravodlivo žiadať, aby vykonávala činnosti na základe tohto Oprávnenia, pretože nie je presvedčená o správnosti a morálnosti takéhoto postupu.

Za pochopenie ďakujeme.

Odporúčanie

Odporúčame všetkým záujemcom o kurzy, aby v tejto veci obrátili na našich pridružených členov APPO SR, ktorý majú príslušné Oprávnenie:

Slovenská technická univerzita Bratislava

KONTAKT:
Doc. Ing. Imrich MIKOLAI, PhD.
Doc. Ing. Juraj OLBŘÍMEK, PhD.
Katedra KPS SvF STU
Radlinského č. 11
813 68 BRATISLAVA 1
e-mail: juraj.olbrimek@stuba.sk, imrich.mikolai11@gmail.com
web-stránka

Technická univerzita vo Zvolene

KONTAKT:
Ing. Eva Mračková, PhD.
Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Tel. č.: 045/5206 831 (resp.: sekretariát KPO – 045/5206 476)
e- mail: eva.mrackova@tuzvo.sk
web-stránka