Osvedčenie experta PO

Naša asociácia má oprávnenie vydať významnému odborníkov v oblasti požiarnej ochrany Osvedčenia Experta požiarnej ochrany, ak spĺňa tieto podmienky:

  • významne sa zaslúžil o rozvoj požiarnej ochrany;
  • aktívne sa podieľal na tvorbe technických noriem v oblasti požiarnej ochrany;
  • aktívne sa podieľal na tvorbe právnych predpisov v oblasti požiarnej ochrany;
  • aktívne sa podieľal na medzinárodnej spolupráci v oblasti technickej normalizácie;
  • vydal odbornú publikáciu v oblasti požiarnej ochrany alebo publikoval v tejto oblasti články v odborných časopisoch;
  • spĺňa a zaväzuje sa svojim podpisom dodržiavať podmienky uvedené v Kódexe Experta požiarnej ochrany APPO SR.