Cena Jaroslava Mika

Vedenie asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa rozhodlo na počesť a pamiatku zosnulého Ing. Jaroslava Mika, čestného člena APPO SR, zakladateľa prvej slovenskej koncepcie požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej ochrany v oblasti právnych predpisov a technických noriem, každoročne udeľovať ocenenie nesúce jeho nezabudnuteľné meno. Máme za to, že významný prínos a zásluhy tohto vzácneho človeka nesmú byť nikdy zabudnuté a majú byť odkazom aj pre budúce generácie na Slovensku.
Cena Jaroslava Mika bude každoročne udeľovaná odborníkovi, ktorí bude nominovaný odbornou verejnosťou, za výnimočné pracovné výsledky, ktoré napomáhajú k rozvoju požiarnej ochrany a sú v súlade s napĺňaním cieľov našej asociácie.

Nominácia na udelenie Ceny Jaroslava Mika sa uskutočňuje zaslaním nominačného listu na poštovú alebo e-mailovú adresu generálneho sekretariátu APPO SR (vzor nominačného listu v prílohe) každoročne do 31. januára príslušného roku.
Poštová adresa:
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica
e-mailová adresa:
sekretariat@appo.sk
Cena Jaroslava Mika za predchádzajúci rok bude odovzdávaná nominovanému na prvom zasadnutí Plenárneho zhromaždenia asociácie, ktoré sa vždy koná začiatkom kalendárneho roku.

Držitelia Ceny Jaroslava Mika:
Ing. Viliam Fusek – za rok 2016
Ing. Ján Dekánek – za rok 2017

Nominačný list (doc)
Nominačný list (pdf)

Pán Ing. Jaroslav Miko ako si ho pamätáme.
ing-jaroslav-miko