Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila dôležitú otázku používania STN

Autor:  | 10.04.2017 | Počet zobrazení: 1 751 | Komentáre: 2

Dňa 1. 4. 2017 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá vykonáva novelizovaný zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. vyriešila veľmi zásadným spôsobom problém, o ktorom sme už písali 10. 3. 2017 v článku POZOR na vážny dôsledok používania STN podľa kontroverznej novely zákona č. 264/1999 Z. z. !!!!.
V tomto článku sme sa zamýšľali nad tým, ako bez následkov uvádzať časti slovenských technických noriem napr. v projektovej dokumentácii či v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, pretože zákon v § 6a ods. 4 nie celkom jasne uvádza ustanovenie o neoprávnenom rozšírení STN bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu.

Našťastie v prílohe vyhlášky ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. v bode I. Poplatky za technické normy, v časti E sa ustanovuje poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenských technických noriem. Tým sa vyriešil spomínaný problém, pretože súhlas a poplatok sa vzťahuje len na doslovné uvádzanie obsahu STN, t. j. len na citovanie obsahu STN.

“Citovanie alebo citácia je doslovné uvádzanie výroku, vety a pod. podľa pôvodcu, autora a diela.”

Pokiaľ sa uvádza v technickej dokumentácii alebo inom dokumente len parafráza obsahu STN, tak sa na túto skutočnosť súhlas národného normalizačného orgánu nepožaduje a žiadny poplatok sa neplatí.

Parafráza je lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, konštrukcia alebo text, inými výrazovými prostriedkami.

Z uvedeného je zrejmé, že ten kto ovláda slovenský jazyk, gramatiku slovenského jazyka a má dostatok vyjadrovacích prostriedkov na vetnú tvorbu t. j. parafrázu, sa nemusí „uchyľovať“ k citovaniu z STN v akejkoľvek dokumentácii a nemá akýkoľvek problém s porušovaním ustanovení zákona o ochrane STN.

Vyhláška ÚNMS SR č. 61/2017 Z. z. taktiež umožňuje udelenie bezplatného súhlasu na doslovné uvedenie obsahu STN, t. j. citáciu obsahu STN:
a) na vyučovacie, vzdelávacie a vedecko-výskumné účely súvisiace so štúdiom podľa osobitného predpisu,
b) na vypracovanie odbornej ročníkovej práce, záverečnej práce, bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce študentov stredného odborného štúdia alebo vysokoškolského štúdia, interného vysokoškolského štúdia doktorandov.
Za doslovné uvedenie obsahu t. j. citáciu STN sa nepovažuje uvedenie názvu STN.

Aj tieto skutočnosti sú výsledkom snahy našej asociácie o konštruktívnu spoluprácu s ÚNMS SR, v rámci ktorej sme svojimi pripomienkami a návrhmi dokázali presadiť potreby a záujmy technickej praxe.

Reakcie k článku

 1. Autor: lehocky dňa

  Dobrý deň vospolok. Budeme asi musieť nájsť detailnú právnu definíciu citácie, ktorú naša justícia bude akceptovať, pretože nepochybne nastane situácia, keď bude nevyhnutné použiť aspoň totožný výraz, určite aj slovné spojenie ( keď už nie vetu a pod.);
  zásadný problém môže nastať pri norme v cudzom jazyku, keď je dôležitý kontext.
  našťastie, na slovenský spôsob, novela sleduje novelu, hádam sa to utrasie v rozumnej miere v novom zákone.
  Vyhláška ale vynechala právne spory, súdne konania, znalecké posudky … tiež slovenský spôsob.
  Našťastie, verbálnu citáciu vyhláška nespoplatňuje – pozri vzorec na výpočet poplatku ( tam je tiež zaujímavosť – nezáleží na rozsahu citácie,ale na počte strán normy )
  Chalupka by sa divil, kam sme v praxi doviedli jeho klasiku.
  L.Lehocký

  • Autor: specilista PO dňa

   Pokiaľ by bolo potrebné zaviesť nový pojem “citácia” pre potreby vyhlášky, tak by ho tam právnici určite zaviedli. Každý právny predpis však požíva ustálený štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti, tak ako sa uvádza v § 3 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z.. Pokiaľ však vyhláška uvádza, že ide o “doslovné uvedenie obsahu STN” podľa kodifikovanej podoby štátneho jazyka to znamená významovo to isté ako “citovať od slova do slova obsah STN”. Preto nevidím dôvod na špekulácie, aby sa hľadali detailné právne definície pojmu “citácia”, pretože takýto pojem uvedená vyhláška nepozná a nepotrebuje ho poznať ani ten, kto nepoužije text STN od slova do slova.

Pridať komentár