NFPA kódy a normy

Voľný prístup k bezpečnostným NFPA kódom a normám

V nižšie uvedenej tabuľke Vám poskytujeme (v slovenskom jazyku) zoznam 258 NFPA kódov a noriem (celkový ich počet je 380 a zoznam budeme postupne dopĺňať), ktoré vydáva americká národná asociácia požiarnej ochrany (National Fire Protection Association). Tieto dokumenty sú voľne prístupné a je ich možné zdarma prezerať. Môžu byť vhodnou pomôckou na získanie prehľadu o tom, ako sa zaisťuje bezpečnosť a ochrana vo svete. Je to hlavný zdroj informácií a poznatkov o požiari, výbuchu, elektrických a ďalších súvisiacich nebezpečenstvách. NFPA kódy a normy sú uznávanými dokumentmi medzi odbornou verejnosťou aj štátnymi inštitúciami v USA, čo len potvrdzuje, že aj aktivita našej asociácie vo vydávaní ATN technických noriem má svoje opodstatnenie.
Na prezeranie týchto dokumentov je potrebné sa len zaregistrovať na stránkach NFPA na linku Registrácia a potom postupovať podľa tohto postupu:
Vyberte si v tabuľke NFPA dokumentov príslušný dokument a kliknite na príslušné číslo NFPA dokumentu. Otvorí sa Vám stránka NFPA a pre zobrazenie vybraného dokumentu postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Označenie normy Slovenský názov
NFPA 1 Požiarny kód
NFPA 2 Kód vodíkových technológií
NFPA 3 Odporúčaná prax na uvedenie systémov požiarnej ochrany a systémov ochrany života do prevádzky
NFPA 4 Integrované skúšanie systému požiarnej ochrany a systému ochrany života
NFPA 10 Prenosné hasiace prístroje
NFPA 11 Nízko, stredne a vysoko rozťažná pena
NFPA 11A Penové systémy so strednou a vysokou rozťažnosťou
NFPA 12 Hasiace systémy s oxidom uhličitým
NFPA 12A Halónové hasiace systémy (halón 1301)
NFPA 13 Inštalácia sprinklerových systémov
NFPA 13D Inštalácia sprinklerových systémov v jednogeneračných a dvojgeneračných obydliach a výrobných stavbách
NFPA 13E Odporúčaná prax pre operácie požiarneho oddelenia v požiarnych úsekoch chránených sprinklerovými stúpajúcimi potrubiami
NFPA 13R Inštalácia sprinklerových systémov v obytných priestoroch s nízkou obsadenosťou osobami
NFPA 14 Inštalácia systémov s potrubím a hadicami
NFPA 15 Pevné systémy protipožiarnej ochrany s vodným postrekom
NFPA 16 Inštalácia rozprašovačov s penovou vodou a systémov na postrekovanie peny
NFPA 17 Suché chemické hasiace systémy
NFPA 17A Mokré chemické hasiace systémy
NFPA 18 Zmáčacie prípravky
NFPA 18A Prídavné látky na kontrolu požiaru a zmierňovanie výparov
NFPA 20 Inštalácia stacionárnych čerpadiel pre požiarnu ochranu
NFPA 22 Vodné nádrže pre súkromnú protipožiarnu ochranu
NFPA 24 Inštalácia súkromných hasiacich prístrojov a ich príslušenstva
NFPA 25 Inštalácia, skúšanie a údržba systémov protipožiarnej ochrany na báze vody
NFPA 30 Kód pre kvalapiny horľavé plameňom a horľavé kvapaliny
NFPA 30A Kód pre zariadenia na vypúšťanie motorových palív a servisné garáže
NFPA 30B Výroba a skladovanie aerosólových výrobkov
NFPA 31 Inštalácia zariadenia na spaľovanie ropy
NFPA 32 Zariadenia na čistenie chemikálií
NFPA 33 Aplikácia materiálov horľavých plameňom alebo horľavých materiálov striekaním
NFPA 34 Pokovovanie, natieranie a tlačové procesy s použitím kvapalín horľavých plameňom alebo horľavých kvapalín
NFPA 35 Výroba organických náterov
NFPA 36 Zariadenia na extrakciu rozpúšťadiel
NFPA 37 Inštalácia a prevádzka stacionárnych spaľovacích motorov a plynových turbín
NFPA 40 Skladovanie a manipulácia s celulózovým nitrátovým filmom
NFPA 42 Skladovanie pyroxylínového plastu
NFPA 45 Požiarna ochrana laboratórií používajúcich chemikálie
NFPA 46 Odporúčaná bezpečná prax pre skladovanie produktov lesného hospodárstva
NFPA 50 Sypké systémy na báze kyslíka na spotrebiteľských miestach
NFPA 50A Plynové vodíkové systémy na spotrebiteľských miestach
NFPA 50B Systémy skvapalneného vodíka na spotrebiteľských miestach
NFPA 51 Návrh a inštalácia kyslíkovo-palivových plynových systémov pre zváranie, rezanie a príbuzné procesy
NFPA 51A Zariadenia na plnenie acetylénových fliaš
NFPA 51B Protipožiarna prevencia počas zvárania, rezania a iných horúcich pracovných procesov
NFPA 52 Kód pre palivové systémy pre vozidlá na zemný plyn
NFPA 53 Odporúčaná prax pre materiály, zariadenia a systémy používané v kyslíkom obohatených atmosférach
NFPA 54 Národný kód pre palivový plyn
NFPA 55 Stlačené plyny a kryogénne kvapaliny
NFPA 56 Požiarna a výbuchová prevencia počas čistenia a vyprázdňovania systémov potrubí horľavého plynu
NFPA 57 Skvapalnený zemný plyn (LNG)
NFPA 58 Skvapalnený ropný plyn
NFPA 59 Úžitkové zariadenie LP-plynu
NFPA 59A Výroba, skladovanie a manipulácia so skvapalneným zemným plynom (LNG)
NFPA 61 Zabránenie výbuchu a požiaru prachu v poľnohospodárskych a potravinárskych zariadeniach
NFPA 67 Návod na ochranou proti výbuchu plynných zmesí v potrubných systémoch
NFPA 68 Ochrana pred výbuchom pomocou defragračného odvzdušnenia
NFPA 69 Systémy protivýbuchovej prevencie
NFPA 70 Národný elektrický kód
NFPA 70A Požiadavky národného elektrického kódu na jedngeneračné a dvojgeneračné obydlia
NFPA 70B Odporúčaná prax pre údržbu elektrických zariadení
NFPA 70E Bezpečnosť na pracovisku
NFPA 72 Národný požiarny poplachový a signalizačný kód
NFPA 73 Elektrické prehliadky existujúcich obydlí
NFPA 75 Požiarna ochrana zariadení informačných technológií
NFPA 76 Požiarna ochrana telekomunikačných zariadení
NFPA 77 Odporúčaná prax v oblasti statickej elektriiny
NFPA 79 Elektrický štandard pre priemyselné stroje
NFPA 80 Požiarne dvere a iné otváracie ochranné prostriedky
NFPA 80A Odporúčaná prax pre ochranu budov pred vystavením vonkajšiemu požiaru
NFPA 82 Spaľovne a systémy na manipuláciu s odpadmi a textilom
NFPA 85 Kód nebezpečenstva pre kotle a spaľovacie systémy
NFPA 86 Sušiarne a pece
NFPA 86C Priemyselné pece s použitím špeciálnej spracovateľskej atmosféry
NFPA 86D Priemyselné pece používajúce vákuovú atmosféru
NFPA 87 Odporúčaná prax pre ohrievače tekutín
NFPA 88A Parkovacie konštrukcie
NFPA 88B Servisné garáže
NFPA 90A Inštalácia klimatizačných a ventilačných systémov
NFPA 90B Inštalácia teplovzdušného vykurovania a klimatizačných systémov
NFPA 91 Výfukové systémy na prepravu výparov, plynov, hmly a pevných častíc
NFPA 92 Systémy kontroly dymu
NFPA 92A Systémy kontroly dymu používajúce bariéry a tlakové rozdiely
NFPA 92B Systémy riadenia dymu v obchodných centrách, átriách a veľkých priestoroch
NFPA 96 Riadenie ventilácie a protipožiarna ochrana komerčných vývarovní
NFPA 97 Štandardný slovník pojmov týkajúci sa komínov, odvzdušňovačov a tepelných spotrebičov
NFPA 99 Kód zdravotníckych zariadení
NFPA 99B Hypobarické zariadenia
NFPA 101 Kód bezpečnosti života®
NFPA 101A Návod alternatívnych prístupov k bezpečnosti života
NFPA 101B Kód prostriedkov východu z budov a stavieb
NFPA 102 Stoličky, skladacie a teleskopické sedadlá, stany a membránové konštrukcie
NFPA 105 Zostavy dymotesných dverí a iné otváracie ochrany
NFPA 110 Núdzové a pohotovostné napájacie systémy
NFPA 111 Uchovávanie elektrickej energie pre núdzové a pohotovostné napájacie systémy
NFPA 115 Laserová požiarna ochrana
NFPA 102 Požiarna prevencia a kontrola v uhoľných baniach
NFPA 121 Požiarna ochrana samohybných a mobilných povrchových banských zariadení
NFPA 122 Požiarna prevencia a kontrola v zariadeniach na ťažbu kovov a nerastov a zariadení na spracovanie kovových nerastov
NFPA 123 Požiarna prevencia a kontrola v podzemných bitúmenových uhoľných baniach
NFPA 130 Pevné systémy prepravy a osobnej železničnej dopravy
NFPA 140 Filmové, televízne a zvukové štúdiá, schválené výrobné zariadenia a výrobné miesta
NFPA 150 Požiarna bezpečnosť a bezpečnosť života v zariadeniach na bývanie zvierat
NFPA 160 Použitie plameňových efektov pred publikom
NFPA 170 Požiarne a núdzové symboly
NFPA 203 Návod na strešné krytiny a konštrukcie strešných plášťov
NFPA 204 Odvod dymu a tepla
NFPA 211 Komíny, krby, vetracie otvory a zariadenia na spaľovanie pevných palív
NFPA 214 Vodné chladiace veže
NFPA 220 Typy stavebných konštrukcií
NFPA 221 Vysoké požiarne steny, požiarne steny a požiarne bariérové steny
NFPA 225 Model inštalácie vo výrobných stavbách
NFPA 230 Požiarna ochrana pri skladovaní
NFPA 231 Všeobecné skladovanie
NFPA 231C Skladovanie materiálov v regáloch
NFPA 231D Skladovanie gumových pneumatík
NFPA 231E Odporúčaná prax pre skladovanie bavlny
NFPA 231F Skladovanie rolového papiera
NFPA 232 Ochrana záznamov
NFPA 232A Návod na požiarnu ochrane centier archívov a záznamov
NFPA 241 Zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a demolačných prác
NFPA 251 Metódy skúšok požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií a materiálov
NFPA 252 Metódy požiarnych skúšok zostáv dverí
NFPA 253 Metóda skúšky kritického sálavého toku systémov podlahových krytín s využitím zdrojov sálavého tepla
NFPA 255 Metóda skúšky charakteristík povrchového horenia stavebných materiálov
NFPA 256 Metódy požiarnych skúšok strešných krytín
NFPA 257 Požiarna skúška zostáv okien a presklených konštrukcií
NFPA 258 Odporúčaná prax pre stanovenie tvorby dymu z tuhých materiálov
NFPA 259 Skúšobná metóda pre potenciálne teplo stavebných materiálov
NFPA 260 Metódy skúšok a systém klasifikácie odolnosti komponentov čalúneného nábytku proti vznieteniu od cigariet
NFPA 261 Metóda skúšky na stanovenie odolnosti modelových nábytkových materiálov na vznietenie dymiacimi cigaretami
NFPA 262 Metóda skúšky širenia plameňa a dymu pre vodiče a káble na použitie v priestoroch na manipuláciu s pneumatikami
NFPA 265 Metódy požiarnych skúšok na vyhodnotenie nárastu požiaru v miestnosti. Príspevok textilných alebo expandovaných vinylových povlakov na plné výškové panely a steny
NFPA 266 Metóda skúšok požiarnych charakteristík čalúneného nábytku vystaveného iniciačnému zdroju plameňa
NFPA 267 Metóda skúšky požiarnych charakteristík matracov a zostáv posteľnej bielizne vystavených iniciačnému zdroju plameňa
NFPA 268 Skúšobná metóda na stanovenie vznietivosti vonkajších stenových zostáv pomocou zdroja sálavého tepla
NFPA 269 Skúšobná metóda na vývoj údajov o toxicite na použitie pri modelovaní požiarnych nebezpečenstiev
NFPA 270 Skúšobná metóda na meranie zatemnenia dymu pomocou kužeľového zdroja žiarenia v jednej uzavretej komore
NFPA 271 Skúšobná metóda pre teplo a rýchlosť uvoľňovania viditeľného dymu pre materiály a výrobky s použitím kalorimetra meraním spotreby kyslíka
NFPA 272 Skúšobná metóda pre teplo a rýchlosť uvoľňovania viditeľného dymu pre zložky alebo kompozity z čalúneného nábytku a matracov s použitím kalorimetra meraním spotreby kyslíka
NFPA 274 Skúšobná metóda na hodnotenie požiarnych parametrov charakteristík izolácie potrubia
NFPA 275 Metóda požiarnych skúšok na hodnotenie tepelných bariér
NFPA 276 Metóda požiarnej skúšky na stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla strešných zostáv so zložkami horľavých vrchných konštrukcií
NFPA 277 Metódy skúšok na vyhodnotenie požiarnej odolnosti a odolnosti proti vznieteniu čalúneného nábytku pomocou iniciačnéko zdroja plameňa
NFPA 285 Metóda požiarnej skúšky na vyhodnotenie charakteristík šírenia požiaru vonkajších zostáv nenosných stien obsahujúcich horľavé súčasti
NFPA 286 Metódy požiarnych skúšok na vyhodnotenie príspevok vnútornej úpravy stien a stropu k rastu požiaru v miestnosti
NFPA 287 Skúšobné metódy na meranie horľavosti materiálov plameňom v čistých priestoroch pomocou zariadenia na šírenie požiaru (FPA)
NFPA 288 Metódy požiarnych skúšok vodorovných zostáv požiarnych dverí inštalovaných vo vodorovných zostavách s požiarnou odolnosťou
NFPA 289 Metóda požiarnej skúšky pre jednotlivé palivové zväzky
NFPA 290 Požiarne skúšanie materiálov pasívnej ochrany na použitie na LP-plynových kontajneroch
NFPA 291 Odporúčaná prax pri skúšaní a značení hydrantov požiarnym tokom
NFPA 295 Kontrola ničivého požiaru
NFPA 297 Príručka o princípoch a postupoch pre komunikačné systémy
NFPA 298 Penové chemikálie na kontrolu požiaru v prírode
NFPA 299 Ochranu života a majetku pred ničivým požiarom
NFPA 301 Kód pre bezpečnosť života pred požiarom na obchodných lodiach
NFPA 302 Protipožiarna ochrana pre zábavné a komerčné motorové plavidlá
NFPA 303 Protipožiarny štandard pre prístavy a plavidlá
NFPA 306 Kontrola nebezpečných plynov pre plavidlá
NFPA 307 Výstavba a protipožiarna ochrana námorných terminálov, mól a prístavov
NFPA 312 Požiarna ochranu plavidiel počas výstavby, prestavby, opravy a údržby
NFPA 318 Ochrana zariadení na výrobu polovodičov
NFPA 326 Ochrana cisterien a kontajnerov pre vstup, čistenie alebo opravu
NFPA 328 Odporúčaná prax na kontrolu kvapalín horľavých plameňom a horľavých kvapalín a plynov v šachtách, kanalizáciách a podobných podzemných stavbách
NFPA 329 Odporúčaná prax pre manipuláciu s uvoľnenými kvapalinami horľavými plameňom a horľavými kvapalinami a plynmi
NFPA 350 Návod pre vstup a prácu v bezpečnom uzavretom priestore
NFPA 385 Cisternové vozidlá pre kvapaliny horľavé plameňom a horľavé kvapaliny
NFPA 386 Prenosné nádrže pre kvapaliny horľavé plameňom a horľavé kvapaliny
NFPA 395 Skladovanie pre kvapalín horľavých plameňom a horľavých kvapalín v poľnohospodárskych podnikoch a na oddelených miestach
NFPA 400 Kód nebezpečných materiálov
NFPA 402 Sprievodca pre záchranné a protipožiarne operácie
NFPA 403 Letecké záchranné a protipožiarne služby na letiskách
NFPA 405 Opakovaná spôsobilosť hasičov na letiskách
NFPA 407 Servis leteckých palív
NFPA 408 Ručné prenosné hasiace prístroje lietadiel
NFPA 409 Letiskové hangáre
NFPA 410 Údržba lietadiel
NFPA 412 Hodnotenie zariadení na záchranu lietadla a zariadení hasiacej peny
NFPA 414 Záchranné a hasičské vozidlá
NFPA 415 Budovy terminálov letiska, drenážne rampy a nakladacie chodníky
NFPA 418 Heliporty
NFPA 422 Návod na hodnotenie leteckej nehody/incidentu
NFPA 423 Konštrukcia a ochrana skúšobných zariadení pre lietadlá
NFPA 424 Návod na núdzové plánovanie verejného letiska
NFPA 430 Kód pre skladovanie kvapalných a pevných oxidačných činidiel
NFPA 432 Kód pre skladovanie formulácií organického peroxidu
NFPA 434 Kód pre skladovanie pesticídov
NFPA 450 Návod pre pohotovostné lekárske služby a systémy
NFPA 451 Návod pre poskytovateľov verejnej zdravotnej starostlivosti
NFPA 471 Odporúčaná prax pre reakciu na výskyt nebezpečných materiálov
NFPA 472 Kompetencie záchranárov ohľadom nebezpečných materiálov/zbraní hromadného ničenia
NFPA 473 Kompetencie personálu EMS reagujúceho na nebezpečné materiály/zbrane hromadného ničenia
NFPA 475 Odporúčaná prax pre organizáciu, riadenie a udržiavanie programu reakcie na nebezpečné materiály/zbrane hromadného ničenia
NFPA 480 Skladovanie, manipulácia a spracovanie tuhých a práškových látok horčíka
NFPA 481 Výroba, spracovanie, manipuláciu a skladovanie titánu
NFPA 482 Výroba, spracovanie, manipulácia a skladovanie zirkónia
NFPA 484 Horľavé kovy
NFPA 485 Skladovanie, manipulácia, spracovanie a použitie lítiového kovu
NFPA 490 Kód pre skladovanie dusičnanu amónneho
NFPA 495 Kód o výbušných materiáloch
NFPA 496 Čistené a pretlakové kryty elektrických zariadení
NFPA 497 Odporúčaná prax pre klasifikáciu horľavých kvapalín, plynov alebo výparov a nebezpečných (klasifikovaných) miest pre elektrické zariadenia vo vzťahu k chemickým procesom
NFPA 498 Bezpečná preprava a výmenná plocha pre vozidlá prepravujúce výbušniny
NFPA 499 Odporúčaná prax pre klasifikáciu horľavých prachov a nebezpečných (klasifikovaných) miest pre elektrické zariadenia vo vzťahu k chemickým procesom
NFPA 501 Výrobné objekty
NFPA 501A Kritériá požiarnej bezpečnosti pre výrobné inštalácie, lokality a spoločenstvá
NFPA 502 Cestné tunely, mosty a iné určené prístupové diaľnice
NFPA 505 Požiarnobezpečnostná norma pre používané priemyselné vozidlá vrátane typových označení, oblastí použitia, konverzie, údržby a prevádzky
NFPA 513 Terminály motorovej nákladnej dopravy
NFPA 520 Podzemné priestory
NFPA 550 Návod na štruktúru koncepcie požiarnej bezpečnosti
NFPA 551 Návod na hodnotenie posudzovania požiarneho rizika
NFPA 555 Návod na metódy hodnotenia potenciálu spätného vzplanutia v miestnosti
NFPA 556 Návod na metódy hodnotenia nebezpečenstva požiaru pre cestujúcich cestných vozidiel
NFPA 557 Stanovenie požiarnych zaťažení pre použitie v štruktúre návrhu protipožiarnej ochrany
NFPA 560 Skladovanie, manipulácia a používanie etylénoxidu na sterilizáciu a dezinfekciu dymom
NFPA 600 Hasičské záchranné zariadenia
NFPA 601 Bezpečnostné služby v prevencii strát pri požiari
NFPA 610 Návod na núdzové a bezpečnostné operácie v miestach motoristických športov
NFPA 650 Pneumatické dopravné systémy na manipuláciu s horľavými tuhými časticami
NFPA 651 Obrábanie a konečná úprava hliníka a výroba a manipulácia s hliníkovými práškami
NFPA 652 Základy horľavého prachu
NFPA 654 Zabránenie výbuchu a požiaru prachu z výroby, spracovania a manipulácie s horľavými tuhými časticami
NFPA 655 Prevencia požiarov a výbuchov síry
NFPA 664 Prevencia požiarov a výbuchov v drevospracujúcich procesoch a drevospracujúcich zariadeniach
NFPA 701 Metódy požiarnych skúšok na šírenie plameňa textílií a filmov
NFPA 703 Protipožiarne ošetrené drevo a protipožiarne nátery pre stavebné materiály
NFPA 704 Systém núdzovej reakcie na identifikáciu nebezpečenstiev materiálov
NFPA 705 Odporúčaná prax pre oblasť skúšky plameňom pre textílie a filmy
NFPA 720 Inštalácia detekčného a výstražného zariadenia na výrobu oxidu uhoľnatého (CO)
NFPA 730 Návod na bezpečnosť priestorov
NFPA 731 Inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov priestorov
NFPA 750 Požiarne ochranné systémy vodnej hmly
NFPA 770 Hybridné hasiace systémy (vodné a inertné plyny)
NFPA 780 Inštalácia systémov ochrany pred bleskom
NFPA 790 Kompetencie orgánov hodnotiacich subjekty tretích strán
NFPA 791 Odporúčaná prax a postupy na hodnotenie neoznačeného elektrického zariadenia
NFPA 801 Požiarna ochrana zariadení na manipuláciu s rádioaktívnymi materiálmi
NFPA 803 Požiarna ochrana jadrových elektrární s ľahkou vodou
NFPA 804 Požiarna ochrana moderných elektrární s ľahkým vodným reaktorom
NFPA 805 Základné parametre požiarnej ochrany pre elektrárne s ľahkým vodným reaktorom
NFPA 806 Základné parametre požiarnej ochrany pre procesy zmeny elektrární s pokročilými jadrovými reaktormi
NFPA 820 Požiarna ochrana v zariadeniach na úpravu a zber odpadových vôd
NFPA 850 Odporúčaná prax pre požiarnu ochranu elektrární a vysokonapäťových rozvodní
NFPA 851 Odporúčaná prax pre požiarnu ochranu vodných elektrární
NFPA 853 Inštalácia pevných palivových článkov
NFPA 855 Inštalácia stacionárnych energetických skladovacích systémov
NFPA 900 Kód energetických stavieb
NFPA 901 901 Klasifikácie pre hlásenie udalostí a údajov o požiarnej ochrane
NFPA 902 Návod na hlásenie o požiarnych udalostiach
NFPA 903 Návod na hlásenie požiaru obhliadnutej nehnuteľnosti
NFPA 904 Návod na následné správy o udalostiach
NFPA 906 Návod na poznámky o požiarnej udalosti
NFPA 909 Kód na ochranu vlastností kultúrnych zdrojov – múzeá, knižnice a miesta bohoslužieb
NFPA 914 Kód na požiarnu ochranu historických stavieb
NFPA 921 Návod na vyšetrovanie požiaru a výbuchu
NFPA 950 Vývoj a výmena údajov pre požiarnu službu
NFPA 951 Návod na tvorbu a využívanie digitálnych informácií
NFPA 1000 Akreditačné a certifikačné systémy pre odborné kvalifikácie v oblasti požiarnych služieb
NFPA 1001 Odborné kvalifikácie pre hasičov
NFPA 1002 Odborné kvalifikácie pre vodičov a operátorov hasičských prístrojov
NFPA 1003 Odborné kvalifikácie pre letiskových hasičských
NFPA 1005 Odborné kvalifikácie pre námorných hasičov a pozemných hasičov
NFPA 1006 Odborné kvalifikácie technického záchranného personálu
NFPA 1021 Odborné kvalifikácie pre hasičských dôstojníkov
NFPA 1026 Odborné kvalifikácie pre personál manažmentu udalostí
NFPA 1031 Odborné kvalifikácie pre hasičského inšpektora a skúšobného inšpektora
NFPA 1033 Odborné kvalifikácie pre vyšetrovateľa požiaru
NFPA 1035 Vzdelávateľ požiarnej ochrany a ochrany života, úradník pre verejnú informovanosť, mládežnícky špecialista na požiarny zásah a manažér programu odborných kvalifikácii mládeže na požiarny zásah
NFPA 1037 Odborné kvalifikácie pre hasičských komisárov
NFPA 1041 Odborné kvalifikácie inštruktora požiarnych služieb
NFPA 1051 Odborné kvalifikácie personálu hasičov prírodných požiarov
NFPA 1061 Odborné kvalifikácie pre verejnú bezpečnosť telekomunikačného personálu
NFPA
NFPA 1071 Odborné kvalifikácie technického personálu pohotovostných vozidiel
NFPA 1072 Nebezpečné materiály/zbrane hromadného ničenia. Odborné kvalifikácie personálu núdzovej reakcie
NFPA 1081 Odborné kvalifikácie členov závodných hasičských jednotiek
NFPA 1082 Odborné kvalifikácie riaditeľov pre bezpečnosť zariadení
NFPA 1091 Odborné kvalifikácie v oblasti riadenia mimoriadnych udalostí v riadení dopravy
NFPA 1122 Kód pre raketové modely
NFPA 1123 Kód pre ohňostroje
NFPA 1124 Kód pre výrobu, prepravu a skladovanie ohňostrojov a pyrotechnických výrobkov
NFPA 1125 Kód pre výrobu raketových modelov a vysokovýkonných raketových motorov
NFPA 1126 Používanie pyrotechnických výrobkov v blízkosti publika
NFPA 1127 Kód pre vysokovýkonnú raketu
NFPA 1128 Metóda požiarnej skúšky na prerušenie plameňa
NFPA 1129 Metóda požiarnej skúšky na kryté poistky pre spotrebiteľské ohňostroje
NFPA 1141 Infraštruktúra protipožiarnej ochrany pre rozvoj krajiny vo voľnej krajine, vidieckych a prímestských oblastiach
NFPA 1142 Dodávky vody pre požiarny zásah na predmestí a vidieku
NFPA 1143 Riadenie prírodných požiarov
NFPA 1144 Znižovanie nebezpečenstva vznietenia stavby od prírodného požiaru
NFPA 1145 Návod na používanie pien pri hasení požiaru triedy A
NFPA 1150 Penové chemikálie pre požiare triedy A
NFPA 1192 Rekreačné vozidlá
NFPA 1194 Parkoviská rekreačných vozidiel a táboriská
NFPA 1201 Poskytovanie verejných hasičských a núdzových služieb
NFPA 1221 Inštalácia, údržba a používanie komunikačných systémov pre núdzové služby
NFPA 1231 Dodávky vody pre požiarny zásah na predmestí a vidieku
NFPA 1250 Odporúčaná prax v oblasti riadenia rizík organizácie požiarnych a núdzových služieb
NFPA 1300 Hodnotenie rizika spoločenstva a rozvoj plánu znižovania rizika v spoločenstve
NFPA 1401 Odporúčaná prax pre hlásenia a záznamy o školení požiarnej služby