Slovenskí špecialisti PO pôjdu za prácou asi zasa za veľkú mláku?

Autor:  | 24.04.2013 | Počet zobrazení: 1 818 | Komentáre: 1

V poslednom období sa rozmohla na Slovensku taká prax, že riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (najmä tie lukratívne) vypracuje česká firma, ktorá ju overí pečiatkou a podpisom špecialistu PO, občana ČR, ktorý získal oprávnenie na základe odbornej prípravy a skúšok na základe platných právnych predpisov SR. Všetko by bolo v „poriadku“, keby ten špecialista PO aspoň tušil čo overuje a nespôsoboval svojou činnosťou chaos a niekedy absolútny nesúlad riešenia s platnými technickými normami a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
To, že je projektová dokumentácia v jazyku predkov „Českoslovenčina“ alebo v českom jazyku, je tiež absurdné, pretože prečo by nemohla byť taktiež v maďarčine alebo v nemčine prípadne aj estónčine. Absurdnejšie je ale to, že niekedy je riešenie založené na technických normách a právnych predpisoch, ktoré na Slovensku neexistujú.
Najväčšia absurdita je však v tom, že takéto riešenie PBS môže byť na Slovensku aj schválené a realizované. Čo vy na to špecialisti PO? Máte toľko zákaziek, že takýto stav Vám vyhovuje? A čo na to ŠPD?
Organizujeme pre záujemcov pracovný pobyt ohľadom riešenia PBS v Spojených štátoch, tu nás už nie je treba. Bratia Česi túto prácu urobia aj za nás, konečne.

Reakcie k článku

 1. Autor: František Gilian dňa

  Napadlo ma, či by sa nemali aplikovať na daný problém používania iného jazyka ako štátneho v technickej dokumentácii ustanovenia jazykového zákona.

  270 ZÁKON č. 270 NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 15. novembra 1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  § 3 Používanie štátneho jazyka v úradnom styku

  (1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom5) používajú v úradnom styku štátny jazyk a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci obecnej polície, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a Hasičského a záchranného zboru sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu5aa) a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.

  § 6 Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v hasičských jednotkách

  (1) V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Národnom bezpečnostnom úrade, v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v Železničnej polícii a v Hasičskom a záchrannom zbore sa v služobnom styku používa štátny jazyk.

  (2) Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a hasičských jednotiek sa vedie v štátnom jazyku.

  § 8 Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku

  (3) V štátnom jazyku sa vedie účtovníctvo,13a) vyhotovuje sa účtovná závierka,13a) technická dokumentácia, ktorej vyhotovenie alebo predloženie sa vyžaduje na účel konania podľa osobitného predpisu ,13b) a stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností potrebné na účely registrácie; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku. Používanie štátneho jazyka v slovenských technických normách upravuje osobitný predpis.14)

Pridať komentár