Seminár APPO SR potvrdil nevyhnutnosť zmien

Autor:  | 29.11.2013 | Počet zobrazení: 1 335 | Komentáre: 2

Dňa 28.11.2013 sa uskutočnil v Bratislave odborný diskusný pracovný seminár pre špecialistov požiarnej ochrany pod názvom „Predpisy a normy a ich vplyv na riešenie protipožiarnej bezpečnosť stavieb 2013“ zorganizovaný našou asociáciou. Seminára sa zúčastnilo 54 špecialistov PO, ktorí očakávali odpovede na otázky, ktoré zasielali organizátorom niekoľko mesiacov. Otázky boli zamerané na problematiku konfliktných ustanovení právnych predpisov a technických noriem v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, s ktorými sa špecialisti PO stretávajú pri svojej každodennej práci. Seminár mal u zúčastnených veľmi dobrý ohlas, pretože formou odbornej diskusie k danej problematike mohli špecialisti PO otvorene diskutovať o tom, čo ich trápi a čo by navrhovali zmeniť v oblasti právnych predpisov, technických noriem a prístupu štátnych orgánov na úseku ochrany pred požiarmi. Seminár len potvrdil skutočnosť, že problematika riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb potrebuje okamžité ale koncepčné zmeny predovšetkým v oblasti prístupu štátu k výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi ohľadom zabezpečenia jednotného výkladu právnych predpisov a technických noriem. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že pokiaľ bude pretrvávať existujúca rôznosť výkladu právnych a technických predpisov zo strany príslušníkov HaZZ vykonávajúcich posudzovanie riešenia PBS na všetkých okresných, krajských a ministerských úrovniach, nebude možné zabezpečiť potrebnú úroveň ochrany pred požiarmi pri riešení PBS. Je pozoruhodné (avšak neprekvapujúce), že aj v čase 24 rokov po nástupe občianskej spoločnosti sa ľudia tešili, že sa môžu slobodne vyjadrovať k daným témam, čo jen potvrdzuje schizofrenickú situáciu v oblasti vzťahu špecialistu PO a príslušníka HaZZ pri riešení PBS, posudzovaní riešenia PBS a pravidelného 5 ročného overovania odbornej spôsobilosti špecialistu PO prezídiom HaZZ. Z priebehu seminára jednoznačne vyplynulo, že systém odbornej prípravy a overovania odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti špecialistu PO je morálne prežitý, absolútne nevyhovujúci, nedostatočne zohľadňujúci potreby dnešnej úrovne technického poznania a samozrejme patrične “zdeformovaný” podľa slovenského receptu. Účastníci seminára sa zhodli na tom, že všetky problémy vyplývajúce s pôsobenia a činnosti špecialistu PO, ktoré nie je možné odstrániť jednoduchými zmenami technických noriem ale najmä zmenou znenia právnych predpisov a prístupu príslušných štátnych orgánov budú spísané, oficiálne zaslané na MV SR a bude vyvolaná požiadavka a priame rokovanie APPO SR s príslušnými orgánmi HaZZ na Ministerstve vnútra SR o tejto problematike.

Reakcie k článku

  1. Autor: Martin dňa

    Možno boli reakcie v diskusii zo strany špecialistov až pohoršujúce (hlavne pri riešení evakuácie), ale treba brať na zreteľ až bezvýchodiskové postavenie ŠPO pri zmenách stavieb skolaudovaných v rokoch 2000 až 2012. Častokrát ŠPO vnímajú investori, ale aj “kolegovia” z iných oblastí ako nutné zlo, ktorí im len sťažujú prácu, prípadne predražujú stavbu.

    Osobne som rád, že som sa seminára zúčastnil a urobím tak aj v budúcnosti. Len dúfam, že potom to bude už len o tom ako riešiť technické problémy a nie legislatívne.

  2. Autor: hela dňa

    Som rada, že som sa zúčastnila tohoto seminára. Pre nás špecialistov to bol naozaj prínos. Hlavne formou diskusie sme si navzájom vysvetlili a povedali svoje problémy, ktoré nás trápia. Veľká vďaka za toto stretnutie patrí všetkým, ktorí to pre nás zorganizovali a mali s nami trpezlivosť. Dúfam, že urobíte zase niečo podobné. Ešte raz Vám veľmi pekne za seba ďakujem

Pridať komentár