Úroveň PBS na Slovensku klesá ako voda v Dunaji

Píše sa 10.jún 2013 a nové požiadavky vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. platné od 15.augusta 2012 sú pre mnohých špecialistov PO a bohužiaľ aj mnohých príslušníkov ŠPD, ktorí odsúhlasujú vypracované riešenie protipožiarmnej bezpečnosti stavieb (PBS) veľkou neznámou. Je katastrofou, že v mnohých projektoch riešenia PBS sa aj v roku 2013 stretávame s tým, že toto riešenie nie je v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami pre PBS.
V plnej nahote sa ukazuje, ako skutočne pristupujeme k vypracovaniu tejto dôležitej časti projektovej dokumentácie stavby, čo svedčí o minimálnom záujme zúčastnených zlepšiť úroveň PBS na Slovensku. Vôbec sa nechceme vyjadrovať k tomu, že o tejto situácii sú informovaní aj zodpovedné osoby, ktoré v podstate nereagujú a tvária sa, že všetko je v “úplnom poriadku” (resp. „no čože oni už s tým môžu urobiť“).
Je neprípustné, aby špecialista PO, ktorý rieši dnes PBS ani netušil, že už skoro rok existujú nové predpisy a požiadavky na riešenie PBS. A v úplnom morálnom suteréne žije ten, kto mu takéto riešenie ešte aj odsúhlasí.
Úplne zlyháva systém, ktorý má zabezpečiť občanom tohto štátu ich bezpečnosť a všetci si myslíme, že toto je vina niekoho iného? Nie, toto je naša vina, pretože viete a vieme o tom všetci, len čušíme a čušíte. Niekto sa trasie o svoj flek v štátnej správe, tak čuší a kašle na to, že to nefunguje (zabúda však, že je platený občanom a má mu slúžiť). Niekto sa trasie o zákazku, tak riešenie PBS aj tak vyzerá a čuší.

Povodne skončili, takže je tu čas, aby sme začali zachraňovať niečo podobne dôležité ako pri veľkej vode a tým je protipožiarna bezpečnosť stavieb pre občanov. Určite pri tom pomôžu aj médiá, lebo tie len striehnu do čoho si majú pichnúť, čo poviete?
Pri čítaní tohto článku si nemyslite, že je to o niekom inom!!! Je to o nás!!!
Verím, že niekto zareaguje a pohne to s ním. Neverím však, že niekto pridá komentár k tomuto článku, lebo sa bojí sám seba. To sa ale dá liečiť.

Fero Gilian

Reakcie k článku

 1. Autor: PrevenciaNR dňa

  Dovolím si zareagovať, hádzať všetkých do jedného vreca je tiež jednoduché a moralizovať taktiež… Prečo dnes dostane odbornú spôsobilosť SPO ktokoľvek (viac o tom snáď ani nemusím, no na druhej strane aká je úroveň odborných príprav za účelom získania oprávnenia?), prečo neexistuje žiadna permanentná odborná príprava a pravidelný systém vzdelávania ludí pracujúcich na oddeleniach požiarnej prevencie v HaZZ?, kolko literatúry sa u nás vydáva v tejto oblasti? kolko ludí pracuje na oddeleniach požiarnej prevencie na jednotlivých OR, KR,či P HaZZ? na akom mieste rebríčka je prevencie v zbore? a kolko kvalifikovaných ludí vobec robí v tejto oblasti súkromne ale i v zbore a ak sa taký aj nájdu, čo má byť ich motiváciou? Ich výplata, ked ju majú v HaZZ všetci rovnakú, bez ohľadu na snahu, či vedomosti?, alebo má byť ich motiváciou robiť si problémy ked sa nenajde takmer nik kto by sa za nich postavil? Nehovoriac o tom kolko viac zmyselné máme u nás predpisy, vysvetli si kto ako chceš, nie?. Je jednoduché sa na to pozrieť z pohľadu kritického pozorovateľa, veď vykrikovať vieme všetci ale tým to asi končí že? Sú i taký čo sa snažia ale tý sa za mmt situácie skôr stanú verejnými nepriateľmi..
  A ps media len rozfláknu akúkoľvek vec, ktorá im zabezpečí sledovatelnosť bez ohľadu na pravdu. Miroslav Gerši Ing, npor. meno moje.

  • Autor: COLTINTERNATIONAL dňa

   Súhlasím s npor Geršim aj keď nie úplne so všetkým, moja skúsenosť je naopak taká, že profesista musí bojovať a dokladať sa proti hasičovi kopou noriem a je len na ňom či to zoberie alebo nie. Aktuálne spolupracujeme s ministerstvom na manuále ZOTaSH – spolupráca ide naprieč všetkými veľkými firmami, prvá časť bude do konaca mesiaca, druhá časť do koncu roka ak Boh dá. Robíme to vo voľnom čase, nikto za to nič nechce. Myslím že p. Gilian je pojem sám o sebe a je za ním kus práce. Máme záujem o školenie hasičov, jasné pravidlá hry sú pre nás všetkých len vítané predpokladám že aj iný profesisti, ktorý aktuálne spolupracujú s ministerstvom to potvrdia.

  • Autor: Administrátor appo.sk dňa

   Som rád, že sa konečne verejne hovorí o tom o čom sa bežne verejne mlčí. Svojim príspevkom som chcel len naštartovať takúto debatu, pretože to čo som napísal za tým si stojím. Nehodil som do jedného vreca dobrých aj menej dobrých, hodil som tam nás všetkých, pretože inak by sme si mohli myslieť, že sa nás to netýka.
   Nikoho dnes už nezaujíma, kto presadil tento, dnes už totálne chorý „systém“ odbornej prípravy, vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti špecialistov PO a udeľovania titulu špecialista PO po rodinnej hasičskej praslici, aj keď je to katastrofa. Dôležité je kedy a kto ho zmení.
   Súhlasím, že požiarna prevencia nemá na ružiach ustlané a viem kto za to môže, pretože každé vedenie ministerstva vnútra (ryba smrdí od hlavy), pokiaľ si ja pamätám, o požiarnu prevenciu nejavilo takmer žiadny alebo žiadny záujem.
   Naša asociácia od roku 2006 vždy pracovala v duchu a s cieľom podpory požiarnej prevencii a všetkých tých, ktorí majú záujem o zlepšenie jej vnímania a postavenia na Slovensku (teda aj Vás pán Gerši). Mnohí z nás v APPO SR sme venovali posledných 7 rokov svojho osobného života práci pre bezplatnú pomoc štátu, hoci štát nám nikdy neuľahčil či nepomohol ani mäkké fň. Prácu, ktorou živíme svojej rodiny sme museli vykonávať popri tom taktiež naplno a kvalitne bez ohľadu na to, či nás súkromný majiteľ dostatočne ocení alebo nie.
   Možno, by sme mohli urobiť aj viac, ale na to treba spoluprácu všetkých, hlavne tých „hore“ ako píše pán Gerši.
   PS: APPO SR ponúka vždy technickú pomoc všetkým, ktorí majú záujem. Zatiaľ je však reakcia veľmi nízka.

   Fero Gilian

   • Autor: pyrosingl dňa

    Reagujem na článok p. Giliana z 10.06.2013

    Nevidel som riešenia PBS tých špecialistov požiarnej ochrany, ktoré sú predmetom tvrdej kritiky zo strany p. Giliana, neviem teda posúdiť, či je situácia úrovne PBS na Slovensku až taká alarmujúca.

    No rád by som ho, ako spoluautora STN 92 0203 oboznámil s praktickými skúsenosťami pri spracovávaní riešení PBS v nadväznosti na § 91 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s požiadavkami STN 92 0203, kde narážam na dosť veľké problémy.

    Podľa STN 92 0203 musíme v stavbách stanoviť požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií, ktoré sú vhodné na upevnenie funkčne odolnej trasy káblov. Tieto trasy nesmú byť v prípade vzniku požiaru počas funkčnej odolnosti poškodené žiadnymi stavebnými konštrukciami, prvkami alebo systémami stavby (čl. 4.4.1.5 STN 92 0203), ktorých požiarna odolnosť (v minutách) by sa mala rovnať najmenej funkčnej odolnosti trás káblov (v minutách). Pokiaľ teda správne chápem uvedené ustanovenie, musí byť požiarna odolnosť stavebných konštrukcií stavby rovná funkčnej odolnosti trás káblov, ktoré začínajú od zdroja elektrickej energie a končia v elektrických zariadeniach v prevádzke počas požiaru.

    Príloha A STN 92 0203 na prvý pohľad celkom jednoducho popisuje požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre vybrané požiarno-technické zariadenia, zariadenia napomáhajúce evakuácii alebo zariadenia napomáhajúce likvidácii požiaru. Avšak jednoducho len do chvíle, kedy musíme uvedenú Prílohu A STN 92 0203 v praxi zohľadniť pri stanovení požiadaviek na stavebné konštrukcie stavby z hľadiska ich požiarnych odolností.

    Len trasy káblov, ktoré sú uložené v káblových lávkach alebo v inštalačných káblových kanáloch, majú v čl. 4.4.1.7 v nadväznosti na čl. 4.4.1.1 písm. a) a písm. b) STN 92 0203 „výraznú úľavu“ na požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcii (v minutách), ktoré sa nemusia rovnať funkčnej odolnosti trás káblov (v minutách), ale sú závislé výlučne od riešenia PBS konkrétneho požiarneho úseku, na stavebné konštrukcie ktorého sa trasy káblov upevňujú a kotvia. V praxi by povedzme káblová lávka s káblami napájajúcimi núdzové osvetlenie s požadovanou funkčnou odolnosťou trasy káblov 60 minút (podľa prílohy A STN 92 0203) mohla byť vedená v konštrukcií strechy výrobnej haly tvoriacej jeden požiarny úsek napr. v I. SPB, pričom strecha (a teda sekundárne celý nosný systém stavby) musí podľa pozn. pod čl. 4.4.1.7 spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť R 30 minút podľa tab. 1 pol. 1 písm b) STN 92 0201-2, aj keď podľa tab. 1 pol. 11 STN 92 0201-2 sa u tejto stavby vlastne nemusia požadovať žiadne požiarne odolnosti. Tento nový „progresívny“ spôsob projektovania požiarnej bezpečnosti stavby pri zohľadnení STN 92 0203, kedy 60 minútový funkčný kábel núdzového osvetlenia môže byť paradoxne kotvený v 30-minútovej streche oceľovej halovej stavby, ktorá by v I. SPB inak mohla byť bez akýchkoľvek požiarnych odolností, je projektantom, dodávateľom a investorom stavieb fakt ťažko vysvetliteľný.

    Ešte zaujímavejšie situácie nastávajú pri určovaní požadovaných požiarnych odolností stavebných konštrukcii (v minutách), ktoré sa musia rovnať funkčnej odolnosti trás káblov (v minutách), a nie sú závislé od riešenia PBS konkrétneho požiarneho úseku, na stavebné konštrukcie ktorého sa trasy káblov upevňujú a kotvia. Toto sú vlastne prípady väčšiny stavieb, ktoré posudzujem. Tak napr. káble napájajúce núdzové osvetlenie s požadovanou funkčnou odolnosťou trasy káblov 60 minút (podľa prílohy A STN 92 0203) sú uložené podľa čl. 4.4.1.1 písm. c) STN 92 0203 do stavebnej konštrukcie strechy výrobnej haly tvoriacej jeden požiarny úsek napr. v I. SPB, pričom strecha (a teda sekundárne celý nosný systém stavby) musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť R 60 minút, aj keď podľa tab. 1 pol. 11 STN 92 0201-2 sa u tejto stavby nemusia požadovať žiadne požiarne odolnosti. 60 minútový funkčný kábel NO bude teda kotvený v 60-minútovej streche oceľovej halovej stavby, ktorá by v I. SPB inak mohla byť bez akýchkoľvek požiarnych odolností. Prípady, ako dimenzovanie trasy kábla napájajúceho požiarne čerpadlo s funkčnou odolnosťou trasy kábla 90 minút (podľa prílohy A STN 92 0203), pričom zdroj požiarnej vody je podľa § 4 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. dimenzovaný len na dobu 30 minút, nedokážem nikomu logicky vysvetliť. Tiež mi nie je jasné, prečo majú byť napr. trasy káblov napájajúcich núdzové osvetlenie funkčné až po dobu 60 minút v chránených únikových cestách typu „A“ alebo „B“, ktoré ako zásahové cesty pre hasebný zásah (čo sa týka doby činnosti ich požiarneho odvetrania) sú dimenzované na čas 30 minút pre CHÚC „A“ a na čas 45 minút pre CHÚC „B“.

    Tiež projektantom, dodávateľom a investorom stavieb neviem vysvetliť skutočnosť, ako je možné, že doterajší systém určovania požadovaných požiarnych odolností stavebných konštrukcií stavby je momentálne podriadený požiadavkám na funčnú odolnosť trás káblov vybraných zariadení uvedených v Prílohe A STN 92 0203, a to bez akýchkoľvek ďalších logických väzieb na celkové riešenie PBS stavby. Prečo sa úplne odignorovala zásadná skutočnosť, že všetky stavby na základe ich preukazne určeného požiarneho rizika, na základe priebehu evakuácie osôb v únikových cestách týchto stavieb, ako z hľadiska priamych a následných škôd pri požiari v týchto stavbách, majú predsa jednoznačne určené minimálne požadované požiarne odolnosti nosných a požiarnych deliacich stavebných konštrukcií (vo veľa prípadoch dokonca žiadne požadované odolnosti), a týmto požadovaným požiarnym odolnostiam sa mala logicky prispôsobiť požadovaná funkčná odolnosť trás káblov, a nie naopak, ako je tomu podľa teraz platnej STN 92 0203.

    Samostatnou témou sú tiež požadované požiarne odolnosti nosných a požiarnych deliacich konštrukcií ohraničujúcich zdroje elektrickej energie, ďalej všetky elektrické rozvádzače a podružné elektrické rozvádzače nachádzajúce sa vo funkčne odolných trasách káblov, ktoré končia až v elektrických zariadeniach, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru. V opodstatnených prípadoch by možno bola namieste požiadavka, aby sa funkčná odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre vybrané požiarno-technické zariadenia, zariadenia napomáhajúce evakuácii alebo zariadenia napomáhajúce likvidácii požiaru „zrovnala“ s požadovanou požiarnou odolnosťou nosných a požiarnych deliacich konštrukcií ohraničujúcich zdroje elektrickej energie, ďalej všetky elektrické rozvádzače a podružné elektrické rozvádzače nachádzajúce sa vo funkčne odolných trasách káblov, a to nezávisle na výpočtom dosiahnutých SPB takýchto požiarnych úsekov. Je to najmä z dôvodu, aby na stavbách nedochádzalo k takým situáciám, že napr. požiarny rozvádzač alebo dieselagregát v I. SPB je požiarne ohraničený konštrukciami EI 30D1 s požiarnym uzáverom dverí EI 30D1+C, pričom však paradoxne napája zariadenia s požadovanými funkčnými odolnosťami trás káblov 45, 60, alebo 90 minút.

    Na záver len môžem súhlasiť s názorom p. Giliana, „že treba zvýšiť záujem zúčastnených o zlepšení úrovne PBS na Slovensku“, a to myslím si hlavne tvorbou takých právnych a technických predpisov, ktoré budú v praxi vykonateľné, budú zmysluplné a nebudú len produktami, ktoré budú ešte viac zvyšovať už tak veľký tlak na finančné prostriedky investorov.

    Ing. Ladislav Vámoš – špecialista požiarnej ochrany

    • Autor: lubossemancik dňa

     V sucasnosti je to zase opacny extrem. Vychadzaju nove predpisy, ktore su akoze “pripisovane” ze je povinny ich riesit specialista poziarnej ochrany.

     Castokrat sa sam seba pytam otazku “co uz len toto ma s vykonom SPO docinenia?!” ved to uz mozem robit celu stavbu, pocnut statikou a konciac elektrikou za vsetky profesie vratene architekta. Toto su predsa poziadavky na projektantov elektriky a oni si musia dokazat ze nimi navrhnute zariadenia ich splnaju.

     • Autor: lubossemancik dňa

      A za to vsetko stale rokmi “osvedcenych” do 5% pre projektanta PO z celkovej projektovej ceny projektu na stavebne povolenie. Pricom vodar ma 12%.

      Smiesne ocenenenie profesie ktora zasahuje vsetky ostatne profesie vratane tvaru stavby.

    • Autor: Administrátor appo.sk dňa

     Musím súhlasiť s pánom Vámošom, že treba prejaviť väčší záujem o dianie v oblasti PBS najmä v prípade noriem, ktoré sú v platnosti už od roku 2010 a až v roku 2013 začínajú mať s ich aplikáciou niektorí špecialisti PO “problémy”.
     Pravdepodobne už od roku 2000 do roku 2013 bola požiadavka Vyhlášky MV SR (288-čky a 94-ky) na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari (okrem určenia druhu káblov PH) úplne ignorovaná. Ale to je pravdepodobne len detail, ktorý nemôže špecialistu PO vyviesť z miery, pretože on si splnil svoju povinnosť a určil druh káblov PH, o ktorom síce ani nevie čo znamená, ale je istý, že to ľahko vysletlí investorovi.

 2. Autor: COLTINTERNATIONAL dňa

  Neostáva len súhlasiť, sme toho denne svedkami, k nám pre istotu prichádzajú projekty ZOTaSH, a človek niekedy len žasne. Jednak nad úrovňou projektovej dokumentácie, jednak nad kreativitou kolegov projektantov a jednak nad matematikou, ktorú používajú. Jednoduché vynásobenie 3 čísiel navzájom je pre autora neprekonateľnou prekážkou, z piatich pokusov ani jeden nie je úspešný a navzájom sa výsledky líšia od seba aj o 100%. Myslím že to nie je len vo vyhláške, je to vôbec v prístupe k PBS, keď sa tvárime že sa to nejak spraví. Nespraví, z jednej strany je tlak na profesistu, z druhej neznalosť zodpovedných a zo strany užívatelov je tlak na to aby stavba zarábala. A potom množstvo vykladačov vyhlášky, ponajviac od našich bratov za riekou Moravou, ktorí sa tvária že majú patent na rozum, ale hlavne jasný rozpočet ktorý nepustí. Žiaden div aká je úroveň projektov a čo je na stavbách.

 3. Autor: PrevenciaNR dňa

  Vďaka za komentár, ja veľmi rád ocením spoluprácu na odborných zamestnaniach pre OR v rámci nášho kraja, bohužiaľ chcelo by to viacej času i na tieto aktivity a hlavne keby sa k prevencií v rámci zboru pristupovalo zodpovednejšie i zo strany nadriadených, myslím to v tom smere, že prevencia nemá byť piate kolo u vozu v rámci HaZZ, avšak nedá mi nepovedať aj to, že častokrát je za školeniami od rôznych profesistov vidieť snahu presadiť svoju firmu a záujmy, preto by som uvítal skôr všeobecné školenie k daným určitým témam a nie len prezentáciu produktov svojej firmy. Avšak myslím, že tieto veci by sa mali riešiť celoslovensky a nie len na krajoch ktoré majú záujem, takže je to zase len otázka systému vzdelávania celého zboru v oblasti stavebnej prevencie, ktorá má byť základom prevencie v zbore ako takej,no takýto systém u nás zatiaľ bohužial takmer vôbec nie je. Viem o čom hovorím, pretože sám so sa za celé tri roky nemal možnosť zúčastniť ani jedného seriózneho OMZ PBS organizovaného P HaZZ, tak v čom je teda chyba? No nie je to vyhováranie sa na ludí, ktorý na prezídiu pracujú, to by ich tam muselo byť viacej a svoju snahu by museli mať aj ocenenú. Problém je však i na druhej strane, koľko ludí z oblasti stavebného dozoru, či samotných zhotoviteľov stavieb a ich súčastí má vôbec hlbší pojem o protipožiarnej bezpečnosti stavby? Opäť by som mohol vyprávať z vlastných skúseností. Prečo sa teda nezamerať i na túto skupinu ludí ktorý majú čo dočinenia s realizovaním samotných požiadaviek PBS na stavbách? Myslím, že musí byť každému jasné že hádzať vinu len na hasičov a SPD bez hlbšieho pohľadu na vec je jednoduché, nie je to zďaleka len o preventívnom pôsobení HaZZ ale i o podvedomí ludí k protipožiarnej bezpečnosti stavieb samotnej, nehovoriac už o tom v akom postavení dôležitosti sú špecialisti požiarnej ochrany v rámci profesíí v očiach ostatných profesistov, česť výnimkám, za čo si možno niekedy môžu aj sami ale veľakrát aj nie.

  • Autor: COLTINTERNATIONAL dňa

   Zdravím, rozbehla sa pekná diskusia, to som len rád. Asi si každý z nás všimol že zo strany tzv lobby a istých záujmov ako to autor nazval ide o tvorbu manuálov a legislatívy a sú to dokola tie isté mená, ktoré sa snažia niečo urobiť vo voľnom čase. Potom cítim z príspevkov kolegov z HaZZ že ich úsilie nie je ocenené. To je trošku, zjednodušený pohľad. Neviem si predstaviť, prečo by sa firma ktorá do vývoja nových produktov vložila peniaze mala hanbiť. Sú to firmy ktoré trh posúvajú vpred a prinášajú nové riešenia. My sme ako firma stáli pri zrode požiarneho vetrania, boli to ľudia ktorí s nami spolupracovali ktorí tvoria lehgislatívu resp ju tvorili. My sme sa rozhodli prispieť svojou troškou a urobili sme manuál (po dohode s ministerstvom, ktoré túto snahu ocenilo) ale nikto nám to nezaplatil a ani nezaplatí. Paralelne na ministerstve boli prijatí dvaja mladí kolegovia, plní elánu, ale počas písania manuálu jeden stihol odísť do súkromného sektora. Budú to ľudia z fakulty, ktorí to budú bezplatne lektorovať. Skúste si zaplatiť jednu stránku anglického prekladu. Ja som zadarmo preložil de facto celú normu a prepísal ju. KOlega po víkendoch a večeroch robí grafickú úpravu a obrázky. Aby text mal výpovednú hodnotu, robíme CFD simulácie. Samozrejme grátis. Ak dám do textu vlastný výrobok, ktorým dokumentujem daný text je to lobizmus ??? Kolegovia z konkurenčnej firmy prejavili záujem participovať ale nepokračovali. Momentálne ideme pokračovať druhou praktickou časťou na ktorej sa zúčastnia všetky veľké slovenské firmy – takmer napospol sú to ľudia na pozíciách technický riaditeľ a podobne a robia to tiež vo svojom voľnom čase, a povedať im že je to lobizmus resp presadzujú svoje firmy je z môjho pohľadu trošku nefér voči nim. Cieľ je jasný, jednotné pravidlá pre všetkých. Nemôžem povedať , zo strany kolegov z HaZZ som vždy cítil záujem o nové informácie, ak sme sa aj nezhodli v niektorých veciach boli to veci skôr odborné. Čo mi ale skôr vadilo je to že sa dotyčný niekedy pasuje za znalca mnohých profesií a v ničom poriadne nie je doma. Úroveň prípravy špecialistu bude taká, akú vážnosť tomu dotyčný človek dá. Ak to odflákne, potom OK, ak to berie vážne je šanca že z neho bude dobrý špecialista. Ja osobne to vážne beriem a môžem povedať že som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi ktorí majú záujem to robiť dobre. Načo si serieme do vlastného hniezda. Poďme seriózne diskutovať o tom čo zlepšiť a prestaňme sa obviňovať z lobizmov a firemných prezentácií. Už sme robili prezentáciu po krajoch, rád by som si to tento rok znovu zopakoval a môžem všetkých ubezpečiť že najazdiť stovky kilometrov a potom ešte vysvetlovať nie je žiadna výhra. Čo by z toho kto mal ak niekde na kraji prezentuje firemný výrobok napr ventilátor ??? Veď tomu hasičovi môže byť ukradnutý aj celým jeho portfóliom. Ten ho určite nebude kupovať, načo by mu bol ? Tak ako tak musí rešpektovať legislatívu tá ho nepustí. Skôr by som rád konečne počul jasne povedané mantinely projektovania aj napríklad v požiarnom vetraní, evakuácii osôb….. Máme výpočtové nástroje, máme programy máme CFD simulácie, prečo to nevyužiť a neotvoriť diskusiu´ako veci zlepšiť. Ja osobne by som uvítal prítomnosť hasičov už počas stavby, aby videli ako sa jednotlivé výrobky do stavby zabudujú – až prídu na koniec na funkčné skúšky to podstatné je už skryté. Toto je cesta ako všelijaké podpultové snahy vymiznú a zároveň aj škola pre hasičov aby to teoretické čo posudzuje sa preklenulo s praxou. Aby videli v reále čo odsúhlasili. Ak aj upozorníte na nedostatok projektu, ste automaticky vnímaný ako nejaký ohovárač. Isto nikto nie je dokonalý, ale je naozaj pravdou to, že sa odklepne všeličo a potom ak sa ozvete, tak sa použije zaklínadlo : Mám stavebné povolenie ? Mám, tak čo potom chceš ?

 4. Dobrý deň všetkým!

  Príspevok p. Giliana som vyprovokoval ja. Sťažoval som a mu, že mám v PC ďalší projekt PO. Z januára 2013. Autor má popletené konštrukcie, cituje dávno neplatné predpisy a normy. O nových zrejme ani nevie. Vyzerá to tak, že má už rokmi overený text, ktorý stále dokola kopíruje do projektov.

  Názov príspevku je trefný. Žiaľ, systém v našej spoločnosti je nastavený tak, že často uprednostňuje nízku cenu, ba aj podvod pred poctivou prácou. Preto zlepšenie môže priniesť iba zmena/vylepšenie systému. Nemáme inú možnosť len nenásilnými spôsobmi ho ovpyvňovať. Napríklad týmto blogom (ktorý si drží slušnú úroveň bez vulgárneho nadávania). Ale aj mravenčou prácou na technických špecifikáciách (ďakujem Ing. Vojtaššákovi z COLT-u za vyššie uvedený manuál ZOTaSH), v komisiách a pod. Rovnako aj zapálení mladí ľudia ako Ing. Gerši sú v zbore veľmi potrební a vďaka mu za jeho prístup.

  Javí sa mi, že tých malých krokov je málo, a že lož má DLHÉ nohy. Buď budeme musieť pridať veľa krákych krôčikov alebo si trúfnuť na pár veľkých. K tomu nám pomáhaj sv. Florián.

 5. Autor: gime dňa

  Vážení páni,
  rád by som sa zapojil do tejto odbornej témy. V prvom rade, by som chcel povedať, že po prečítaní prvého príspevku od pána Giliana som si myslel, že pán Gilian žije mimo reality a to som bol presvedčený a som rád, že svojim druhým príspevkom korigoval svoj názor, a tým dokázal že je v oblasti ochrany pred požiarmi doma.
  Samozrejme, že súhlasím s názorom, že ryba smrdí od hlavy a konečne nastal čas, aby sa niekto začal seriózne zaujímať aj o právnu časť ochrany pred požiarmi, lebo inak nemá zmysel pracovať na novom zákone, vyhláškach, normách, poriadať odborné semináre, prednášky a ďalšie aktivity, ktoré by v prvom rade mali slúžiť pre tých, ktorí nesú v tejto krajine zodpovednosť za ochranu pred požiarmi a teda i protipožiarnu bezpečnosť stavieb ako jeden zo základných kameňov požiarnej prevencie.
  V prvom rade by bolo určite potrebné sa zamerať na odbornú prípravu špecialistov požiarnej ochrany, pretože oni sú tí, ktorí ako prví prichádzajú do styku s návrhom stavby ako takej. Čiže ak oni sú tí, ktorí vypracuvávajú riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby z projektovej dokumentácie stavby (aby som bol legislatívne správny), mali by oni predkladať na odsúhlasenie príslušnému orgánu štátnej správy dokumentáciu, ktorá je právne v poriadku. No čo sa v skutočnosti deje. Odbornú spôsobilosť získať nie je až taký veľký problém. Buď absolvovaním odbornej prípravy a úspešným zvládnutím skúšok (o ktorej ja úrovni nemôžem hovoriť nakoľko sa jej nezúčastňujem) alebo po odchode do výsluhového dôchodku si o ňu požiadať ako napr. bývalý krajský riaditeľ resp. iný bývalý príslušník zboru (kde sa naozaj dá polemizovať či vôbec na niečo také má nárok). No a potom už len založiť si živnosť, nechať vyrobiť pečiatku a hurá nato. A aby som nezabudol na tú úplne najpodstatnejšiu vec doručiť svoju tvorbu príslušnému štátnemu orgánu. A tu asi končíme so zodpovednosťou za riešenia PBS vypracované špecialistom požiarnej ochrany.
  Nastáva proces číslo dva.
  Navrhnuté riešenie PBS posúdi príslušník resp. príslušníčka oddelenia požiarnej prevencie, ktorý absolvoval 6 týždňou základnej prípravy, kde z neho v prvom rade urobili hasiča (to je asi prvý a posledný krát, že ho niekto tak berie) a potom 3 týždne špecializovanej prípravy (už so zameraním na oblasť ochrany pred požiarmi teda aj posudzovania PBS). Samozrejme česť výnimkám, ktoré aspoň študovali ochranu pred požiarmi pred prijatím do služobného pomeru alebo pôsobili v tejto oblasti predtým. Tu sa všetka odborná príprava pre príslušníka resp. príslušníčku končí. A hurá nato. Takže z telocvikára, socialnej pracovníčky, ekonóma atď. máme zrazu fundovaného človeka, ktorý môže posudzovať prácu špecialistu požiarnej ochrany, ktorý osvedčenie získal za absolvovanie 160 hodín odbornej prípravy a úspešné zloženie skúšky alebo za vernú službu vlasti.
  Už tu je niečo choré, nemyslíte?
  A prichádzame do tretieho kola a to realizácia stavby a odovzdanie stavby do užívania. Z vlastnej skúsenosti viem o tom, že investor resp. staviteľ prichádza do kontaktu s riešením PBS pri žiadosti o príslušné územné resp. stavebné povolenie (ak ho ovšem príslušný stavebný úrad k tomu vyzve) a potom pri kolaudácii stavby, kde sa každý čuduje, prečo ten hasič robí problémy.
  No a prichádza úplne posledná, no nie zanedbateľná časť. Ak stavebník alebo investor (resp. jeho rodinní príslušníci až po pokolenie od Adama a Evy, alebo jeho pseudo priatelia) sa s pojmom Hasičský a záchranný zbor stretli prvý krát, tak príslušník sa pokojne vráti na pracovisko napíše vyjadrenie, ktoré SCHVÁLI nadriadený s takouto právomocou a on sa pokojne môže vrátiť domov s pocitom dobre vykonanej práce.
  No čo sa stáva v oveľa častejších prípadoch? Príslušník už po ceste na pracovisko ak vlastní mobilný telefón funguje ako telefónna ústredňa z otázkou? ,,Šak to nejako zrobme.´´ poprípade ,, a nedalo by sa ´´ . Po príchode na pracovisko, má jeho nadriadený, ktorý má SCHVAĽOVACÚ právomoc, o neho oveľa väčší záujem ako inokedy. Lebo väčšinou ide o ľudí, ktorých pokrvná línia siaha až ku sv. Floriánovi a celkovo na Slovensku každý každého pozná. A tu nastáva proces vysvetľovania príslušníka, ktorý aspoň absolvoval spomínané tri týždne špecializovanej prípravy príslušníkovi so SCHVAĽOVACOU právomocou, ktorý ani tie tri týždne neabsolvoval, no dobre pozná tých rodinných príslušníkov alebo pseudo priateľov stavebníka alebo investora, v čom je problém a prečo by tam malo ísť nesúhlasné stanovisko. No a potom len záleží na tom do akej mieri je príslušník so SCHVAĽOVACOU právomocou ohybný.
  Ospravedlňujem sa za môj obsiahli príspevok, ale chcel som len poukázať na skutočnosť, že za daný stav môžeme naozaj všetci, ktorí v danej oblasti pracujeme.
  Špecialisti požiarnej ochrany by mali niesť oveľa väčšiu zodpovednosť za dokumentáciu ktorú vypracujú, a nie čakať, že príslušník Hasičského a záchranného zboru mu ju schváli a keď nie tak mu vypíše všetky nedostatky a on to opraví a zinkasuje odmenu za dobre vykonanú prácu. A taktiež by mal začať fungovať aj systém odoberania osvedčení.
  Čo sa týka odbornosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru je určite potrebná forma celoživotného vzdelávania a preto aj veľmi kvitujem aktivitu APPO smerujúcu k odbornej podpore pre príslušníkov. A dúfam, že mnohí z nich budú túto pomoc využívať pri odbornej príprave príslušníkov a ako poradenstvo v zložitých prípadoch. A bol by som nesmierne rád keby to neskĺzlo len do prezentácie svojich výrobkov.
  S pozdravom Ing. Marek Zajíček

  • Autor: Administrátor appo.sk dňa

   Ďakujem pánovi Ing. Zajíčkovi za jeho úžasný príspevok nie preto, že našiel Giliana žijúceho v realite, ale že odkrýva vynikajúcim spôsobom “cibuľovú ochranu” pred skutočnou zodpovednosťou za riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.
   “Cibuľová ochrana” je spôsob postupného zbavovania sa zodpovednosti po vrstvách. Tento spôsob sa používal v minulom režime na vytváranie tzv. kolektívnej (ne)zodpovednosti za čokoľvek.
   Poďme ďalej v tejto diskusii. Pridá sa niekto?

  • Autor: lubossemancik dňa

   Pekne ste to napisali pan Zajíček, lenze to co opisujete je proste lobbing. A proti tomu niet obrany. Ak niekto je vplyvny a chce presadit skolaudovat stavbu co ajtak nesplna poziadavky na PO, tak si to presadi ci su zakony take alebo onake. To je tak v kazdej spolocnosti. S tym najskor neurobite nic. To je vysoka hra.

   Snazite sa spochybnit specialistov PO, ale uvedomte si ze to je clovek co zastupuje stavebnika v jeho stavbe a sucasne ma splnit niekedy az neriesitelne poziadavky a v podstate diplomaticky dosiahnut az nemozne, pricom zaplatene dostane az vtedy ked to vyjde. Je to nieco ako vyjednavac a castokrat ani nie je vyjednat co, lebo su to opacne zaleztosti.

   Napr. ziadosti stavebnikov vybudovat jasle v drevodome bez akejkolvek poziarnej odolnosti! 🙂

   Neverim ze nejake ORHaZZ svaluje tak nekvalitnu projektovu dokumentaciu. V zivote som sa s tym nestretol, naopak akonahle sa zmeni predpis, tak behom toho dna kedy zacina jej platnost a sucasne sa to dostane pracovnikovi na stol pridu pripomienky prave ze dokumentacia nie je v sulade s predpisom o ktorom v case vypracovavania dokumentacie nikto ani len netusil ze bude zmemeny!

   To, ze niektori SPO dostavaju opravnenia po znamosti, neviem o tom, asi ano. Ale mate tu aj opacny extrem, preco napr. ja co ma 3 opakovane skusky na SPO za sebou, mam stale dookola preukazovat svoju odbornu sposobilost kazdych 5 rokov? A to sa na tych opakovanych skoleniach stretavaju aj ludia so 36 rocnou praxou v PO, co robili este na byvalych Stavoprojektoch od roku 1977! Kedy ziaden SPO ani len neexistoval. Nie je to doslovne padnute na hlavu?!

   Ked ziskate opravnenie bezpecnostneho technika, tak vam uz nikdy neprepadne, len vam staci “zopakovat” skolenie. Ak specialista PO aj s 36r praxou neobhaji svoje opravnenie kazdych 5r na dost tazkych skuskach zacina od nuly! Obsah a narocnost tych skusok sa len zvysuje, ako sa zvysuje pocet predpisov ktore treba aspon ovladat…

   Napr. preco si ja mam kupovat STN na vykon svojej prace? Nie je to lacna zalezitost. Preco nevychadzaju vzdy len vyhlasky s technickym obsahom?! Ved je to absurdne aby nieco co je VSEOBECNE platne, bolo sucasne UKRYTE V PLATENOM obsahu technickej normy!.

   a tak by sme mohli pokracovat do nekonecna.

 6. Autor: PrevenciaNR dňa

  Velmi pekný komentár, ktorý by sa dalo ešte a ešte rozvádzať, čo k tomu dodať práce je viac než dosť pre všetkých na rôznych úrovniach, možno je na čase začať počúvať aj názory od tých “z dola” a zobrať si ich k srdcu. Každopádne všetkým zúčastneným aj budúcim blogerom odporúčam ešte raz sa hlbšie zamysleť nad vážnosťou slov, ktoré tu použíjú, než začnú moralizovať, pretože z uvedených príspevkov je jasné, že celá táto problematika je na hlbšiu debatu a pohľad na vec, než na strohé narážky. Samozrejme aktivity APPO si tu cení veľa zainteresovaných a možno aj nezainteresovaných ludí, no pevne verím a budúcnosť to len ukáže, že je zámer skutočné zvyšovanie úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb na Slovensku a nie len lobby za isté záujmy. Každopádne som rád, že sa konečne objavujú ludia, ktorý sa neboja povedať otvorene svoj názor na holú realitu.

  • Autor: František Gilian dňa

   Mám pocit, že sa stále dotýkame témy “obavy” z loby alebo presadzovania záujmov pri činnosti APPO SR. Samozrejme, že APPO SR vznikla kvôli presadzovaniu záujmov svojich členov. Veď na presadzovaní záujmov je založená celá ľudská civilizácia. Bez loby by neboli obstarané ani rovnošaty pre príslušníka HaZZ ani obľúbený obstarávací artikel každého ministra vnútra “nové autíčka”. Ale Vážne. Ak považujeme za loby to, aby sa vytvorili, ustanovili, realizovali, kontrolovali a dodržiavali pravidlá (technické normy a predpisy), ktoré budú slúžiť v prospech protipožiarnej bezpečnosti a aby sa tým zamedzili podvody a pochybenia z dôvodu ich absencie tak sme všetci naozaj pozitívni lobysti. Myslím to úplne vážne a niekedy sa smejem na tom, že čo by som už len mohol získať tým, že si tu dopisujeme na takéto témy. Asi zvieraciu kazajku?

   Fero Gilian

 7. Vážení, tu je vidieť, že akí sme frustrovaní zo situácie PBS.

  Pokračujem vo svojom príspevku (č.4). Potrebujeme zmeny. Veľa malých a niekoľko veľkých.
  Prvá je už tu. Vyšiel nový zákon o stavebných výrobkoch. Poďme ho spopularizovať a presadiť do praxe (je lobby ak požadujeme dodržiavanie zákona?). Platnosť zákona je zosúladená s CPR. Tieto v kombinácii s poslednou novelou 94-ky dávajú nové možnosti vynutiteľnosti práva. VYUŽIJEME ICH?

  • Autor: lubossemancik dňa

   Vtip je v tom ze ked na kolaudacii sa skolauduje cokolvek, a na schvalenie na OrHazz nie je treba dolozit nic viac ako predtym, tak ani ziaden zakon o stavebnych vyrobkoch nebude k nicomu len dalsi popisany papier.

   Kto si vynuti dodrzaivanie zakonov (nie len) na stavebnych uradoch? V sucasnosti nikto…..

 8. Autor: PrevenciaNR dňa

  Vážení páni, myslím, že nám všetkým, ktorí prispeli do tohto blogu a verím, že i veľa ďalším ide o jednu a tú istú vec, aby sa protipožiarna bezpečnosť stavieb na Slovensku riešila i aktívne a nie len na papieri a aj to koľkokrát ešte k tomu so slabou úrovňou, takže navrhujem ďalšie príspevky viesť vo forme “ako a čo s tým”. Ešte raz sa budem opakovať, že aktivity APPO si cení veľa ľudí i spomedzi tých, ktorí prispeli do tohto blogu.

  • Autor: lubossemancik dňa

   PrevenciaNR, co s tym aby sa PO brala ako vazna profesia a zo SPO sa nerobila len akurat zabava, robit?

   No v prvom rade si vydavatel predpisov Ministerstvo Vnutra SR cez Prezidium Hazz musi zabezpecit jednoznacne a nekompromisne dodrziavanie svojich predpisov. A to aj tak, ze proste budu kontrolovat cez svoje OrHazz nie len podnikatelov ale najma stavebne urady, na co maju proste pravo.

   Inak to nepojde. Ked uradnik na stavebnom urade casto aj s nizsim vzdelanim ako je specialista po nic nepozaduje a stavby povoluje, tak naco su predpisy a zakony?!

 9. Autor: lubossemancik dňa

  Viete pani Gilian a Fusek. Tesi ma ze aspon niekto dalsi “bojuje” za poziarnu bezpecnost ako vaznu profesiu na stavbach. Ja sa o to snazim uz vyse 12 rokov a aktivne.

  Ale viete, ked vam prokurator SR osobne DO OCI povie ze on ziadne trestne oznamenie vo veci skontrolovania stavebnych uradov ci vykonavaju zakony a vyhlasky ohladom PO robit nebude, lebo to trestne oznamenie musi byt na konkretneho pachatela v konkretnej veci, tak viete ze tento stat asi v akom pravnom bezvedomi sa nachadza.

  Jedna vec je nieco napisane v zakonoch a vyhlaskach MinV. Druha vec je JEDNA VETA vo vyhlaske! ktorou stavebny urad moze UPUSTIT z podmienok na stavby podla vlastnej lubovole. Cize aj VOBEC NERIESIT PO na ziadnej stavbe ktoru si on (uradnik na stavebnom urade) zmysli :-). To je ze PO je povinna sucast kazdej stavby si stavebny uradnik vysvetli “co taku kravinu hadam robit netreba”.

  Dalsia vec, vysoke poziadavky na stavby v sucasnych vyhlaskach. Aby pre kazdu stavbu vratane malych RD bolo treba zapezpecovat poziarnu vodu?!. To hadam nie… Aby mna pracovnik na OrHazz sikanoval ze ja ako specialista PO mam vybavit nadzemny poziarny hydrant v strede ulice pre rodinny dom! To hadam nie…

  Aby ako SPO som nevedel ako mam vobec navrhnut poziarnu vodu pre RD s plochou nad 200 m2?!. To hadam nie.

  Stale nedoriesene chyby a nejasnosti, dovjzmyselne veci vo vyhlaskach, STN a podobne. Tak to sice bolo do roku 1977 ale preco to je aj nadalej?

  Cize pani cennim si Vasu pracu, ale po vlastnych skusenostiach je mi jasne ze to je boj s veternymi mlynmi 🙂 Lebo uroven PO LEN UPADA UPADA A UPADA a odkedy boli zriadene stavebne urady na obciach tak len upadla do bezvedomia. A pokym sa to nezmeni zase niekam mimo obci, a nebude to robit niekto kto nie je osobne zainteresovany na vydani stavebneho povolenia “pre suseda” pre znameho, pre rodinu tak uroven PBS bude v SR len upadat a upadat.

  Zakony, vyhlasky mame, ale co z toho ked sa z toho vsetci co ich maju dodrzovat len SMEJU?!?

 10. Autor: lubossemancik dňa

  Dostavam emaily od ludi kedy si sused postavi na vedlajsom pozemku co len chce, a ziadne riesenie PO nema a nikdy nemal.

  Dotycny sa obrati na stavebny urad a argumentuje ze jeho ako ucastnika stavebneho konania sa nikto neypytal ci sused moze vobec nieco postavit a nedokazal ze dana stavba ho neohrozuje a neobmedzuje v uzivani jeho pozemku vzhladom na odstupove vzdialenosti.

  Stavebny urad ho bud odignoruje, alebo mu odpise tu legendarnu vetu s ich vyhlasky, kde moze stavebny urad primerane obmedzit obsah pozadovanej projektovej dokumentacie a teda vylucit podla nich aj povinnost spracovat PO na stavbu! 🙂

  a je to v SR “vybavene”. Tak sa zda plne v zmysle zakonov a prava 🙂

  Vyhlaska je podla niekoho nad zakonom. hotovo.

  Mame sice specialistov PO, ktori su skusani kazdych 5 rokov, a len 30% z nich ziska, alebo znovuobhaji svoje opravnenie, mame sice predpisy ktore nam moze zavidiet EU, ale NIKTO ICH NEVYKONAVA, alebo len zopar ludi…

  Nerozumiem preco MinVnutra nedba viac na vykonavanie svojich zakonov a predpisov v SR!? Nerozumiem tomu, alebo len staci ze je to uzakonene a tym to akoze konci?!

 11. Autor: EWETKO dňa

  Dlho som uvažoval, či reagovať alebo nie.

  V prvom rade ma teší, že som sa dostal k tejto asociácii, pretože mi skutočne chýbala otvorená konverzácia medzi špecialistami PO. Viac hláv viac kapusty. Čo sa týka systému vzdelávania ŠPO vzhľadom k neustále meniacim sa predpisom je úplne nedostatočná. A to už nehovorím o výklade ustanovení vyhlášok a noriem. 10 okresov 10 iných pohľadov.
  Ale poďme k ŠPO. Po každej zmene predpisu normy by sa mal robiť výklad, ktorý by bol jednoznačný. Tak by sa nestávali situácie, že na dvoch miestach dostanete dve rôzne odpovede na rovnakú otázku. A to nehovorím o otázkach na tvorcu predpisov Prezídium HaZZ. Niekoľkokrát som položil otázku tak, že sa dala vysvetliť dvoma spôsobmi. Odpoveď bola urobte tak ako je napísané :D. Dotknem sa jedného problému a to je zhromažďovací priestor. Vyhláška definuje zhromažďovací priestor ako priestor …. atď. Otázka je, čo je to priestor. Mal som problém s investorom vysvetliť mu, že priestor je ohraničený konštrukciami. Tvrdil mi, že on má predajňu (jednu miestnosť) rozdelenú na tri priestory (predajňu zeleniny, predajňu mäsa a predajňu potravín). Našťastie ŠPD bol rovnako ladený ako ja a priestorom bola miestnosť. Jednoznačne právne podloženej odpovede som sa nedopátral.Tak kto mal pravdu. ŠPO alebo Investor?

  Ďalší problém, ktorý ma aktuálne trápi a potrápil som nim aj prevenciu v Nitre je, čo s poslednou novelou vyhlášky. Chýba v nej ustanovenie, ktoré by hovorilo a termíne dokončenia stavby, ktorá bola navrhnutá pred účinnosťou vyhlášky. A čo zmeny takejto stavby pred dokončením. Konkrétne robí vrásky evakuácia osôb, nakoľko podľa predpisov z pred 15. 8. 2012 mi postačovala jena nechránená úniková cesta. Avšak investor pred dokončením stavby zmenil dispozíciu (nie účel využitia priestorov)a mal zámer dať si prepracovať projekt PO. Žiaľ sme sa dopracovali spolu s ŠPD, že táto na oko nepatrná zmena umocnená zmenou dovoleného času evakuácie spôsobila, že pôvodné schválené riešenie PO nie je v súlade s platnými predpismi a je potrebné riešiť čiastočne chránenú únikovú cestu. A tu nastal problém v investíciách, pretože ide o nie malú sumu ak by sa zmena robila. A tak na záver príkladu sa pýtam, čo s ostatnými stavbami, ktoré sa realizovali od 30. 9. 2000 do 15.8. 2012?? Ako sa budú riešiť trebárs zmeny koncesionárskych priestorov v obchodných centrách? Musia sa podľa platnej legislatívy. V máloktorom OC sa evakuácia osôb zmestí pod súčasný dovolený čas úniku.

  Preto na záver zhrniem svoj názor. Áno úroveň ŠPO je taká aká je. Každý sa máme čo učiť. Základom je však chcenie, kvalitné predpisy bez vedľajších cestičiek a hluchých miest. Zavedenie kvalitného systému vzdelávania ŠPO a ŠPD. Za 5 rokov sa zmení toľko vecí, že za 40 hodín sa to ani prečítať nedá. A skúšanie ŠPO? Načo. Namodelujem si projekt aký chcem. Najlepšou skúškou je prax. Radšej si zodpovedne spolu sadnime na konferencii a so zodpovednými (tvorcami predpisov) rozdiskutujme a vysvetlime si čo, kde, kedy, ako a prečo.A čím častejšie, tým lepšie. Vždy je čo riešiť… ani jedna stavba nie je rovnaká.
  S pozdravom ŠPO Peter Evetke

  • Autor: FG20 dňa

   Dobrý deň.

   Chcel by som reagovať na predchádzajúci príspevok ohľadom zmeny časov evakuácie novelou vyhlášky. Narazil som na totožný problém pri zmene dispozície existujúcej stavby postavenej po 30.9.2000 do 15.8.2012. Daný problém som bol prekonzultovať na Prezídiu Hazz. Dostal som odpoveď, že treba dodržať platné predpisy a na predmetné stavby sa nebude uplatňovať výnimka na zmenu časov evakuácie. Evakuácia osôb sa samozrejme nezmestila pod súčasný dovolený čas úniku. Na otázku ako riešiť daný problém (nezväčšoval sa počet osôb, ani sa neznižovali šírky ÚC, ani sa nepredlžovali ÚC) som dostal odpoveď, že treba doplniť únikové východy, príp. vytvoriť ČCHÚC, pridať novú CHÚC a “robiť nadčasové stavby”……napriek tomu, že stavba bola skolaudovaná a užívaná podľa platných predpisov niekoľko rokov.
   S pozdravom ŠPO Kašuba

   • Autor: lubossemancik dňa

    Ano, treba najma riesit poziarnu vodu “nadcasovo” skoda ze ostatnych 100 rokov sa o poziarne hydranty nikto nezaujimal a teraz sa na veci hladi akoby tam tie hydrantove siete a tiez DN “nadcasovo” vybudovane vsade boli.

    • Autor: EWETKO dňa

     Vodu radšej ani nespomínajme. vodárenské spoločnosti sú štát v štáte. môže ísť aj 400 vodovod ,,to je náš majetok a MY Vám to nedovolíme” a zhasla. 🙂

     • Autor: lubossemancik dňa

      Ano, zlvlastne na tom je, ze ta vyhlaska o poziarnej vode nestanovuje ako POVINNOST poskytnut a zabezpecit poziarnu vodu vodarenskym spolocnostiam v ramci budovania preventivnej protipoziarnej vodovodnej siete. Pokial viem aj zakon ustanovuje ako povinnost poskytnut svoj majetok len v pripade nudzovej situacie, inak.

      A ten clanok o tom ze si hasici maju pisat kolko vody na zasah spotrebovali mi pride az vrcholne komicky. Voda aj ta pitna je predsa nas vsetkych majetok a v pripade nudze by to mala byt povinnost poskytnut zdarma! 🙂

 12. Autor: ante castrum lewa dňa

  Ja som ďalší ŠPO v poradí, ktorý dlho rozmýšľam, či sa pridám do diskusie. Tie začiatky diskusie v dňoch 10.-12.6. boli určite veľmi zaujímavé a poučné, ale ja som si pripadala, ako v inej galaxii. Mňa totiž trápia ďaleko jednoduchšie problémy. Až tá dnešná diskusia začala byť o niečom, čo trápi aj mňa. Len niekoľko poznámok:
  – k téme získavanie osvedčení po hasičskej praslici atď. – veľmi zaujímavá téma – mám v tejto otázke viac ako 10-ročné skúsenosti – manželka v HaZZ a manžel ŠPO – no nech bojuje bežný smrteľník ŠPO proti takému tandemu,
  – opakované skúšky ma minv – moja obľúbená téma – robím TPO a ŠPO do roku 1982, kedy som ukončila Ostravu, ale chodím každých 5 rokov na preskúšanie a keď tu skúšku neurobím, tak si s diplomom môžem tapetovať, len ho treba predtým veľakrát rozmnožiť, lebo je to dosť malý dokument na takéto použitie,
  – čo sa týka legislatívy, tiež je to fajn. Začínali sme s kódexom noriem 73 a dlho nám to vydržalo. Potom vznikla vyhláška, potom niekto povedal, že nie je kompatibilná s triedou 73, tak sme dostali do daru triedu 92. Ďalší bod bol, že trieda 73 je zbytočná a treba ju vyhodiť. Za určitý čas sa prišlo s prevratnou myšlienkou, že tú triedu 73 predsa len treba z toho koša vytiahnuť. Posledný bod bol konsolidovaná 73 0802 a 73 0834. Fajn.
  – čo sa týka otázok noriem 92 0203 a teraz ohromne letiace eurokódy – tak dostávam od statikov, elektrikárov, projektantov veľa zaujímavých otázok, o investoroch nehovoriac. Na niektoré otázky bohužiaľ odpoveď nepoznám. ani v prípade, že by mučili.
  – pretože robím ŠPO, som nútená túto oblasť sledovať, ale začínam mať taký dojem, že už pomaly nebudeme ŠPO – a to tu odznelo v niektorom príspevku,že sa chce po nás, aby sa vedeli pomaly všetko. Mne to pripadá, že budeme za chvíľku nie ŠPO, ale prinajmenšom atomový fyzici.
  – čo sa týka požiarnej vody – vodári vodu nedajú, lebo kto bude zodpovedný, keď bude horieť a tá voda z toho hydrantu nepotečie – tak radšej vedľa tej hydrantovej siete vykrtkujeme ešte požiarnu nádrž, ktorú nám vodári s nadšením naplnia vodou,
  Ešte je tu veľa zaujímavých tém, ale aby som to dajako ukončila, myslím, že by sa to malo začať od konca – najprv vyriešiť bežné problémy, s ktorými sa ako ŠPO stretávame a potom riešiť nadstavbu, ktorá je určite veľmi dôležitá, ale keď budeme dávať tú nadstavbu na hlinené nohy, no neviem.
  Klára Berková

  • Autor: lubossemancik dňa

   Treba si uvedomit ze my ako specialisti PO nenavrhujeme zariadenia na ktorych navrh nemame ani opravnenie – napr. elektricke zariadenia pod napatim, alebo zabezpecenie vodou, statiku budovy, alebo architektonicky vyzor atd.

   A ked nenavrhujeme zariadenia, tak ani nenavrhujeme ich konkretne vybavenie a zlozenie. Tym padom aj ked je v nadpise technickeho predpisu “poziarna bezpecnost” tak je to predpis ktory je zavazny a platny pre tych co tieto zariadenia NAVRHUJU.

 13. Autor: PrevenciaNR dňa

  Teší ma, že sa k tejto diskusií pridali i špecialisti požiarnej ochrany: Dávam za pravdu, že sa treba sústrediť na prvý pohľad banálnejšie problémy, ktoré neboli doriešené v predpisoch na protipožiarnu bezpečnosť stavieb ďaleko pred tým, než prišla posledná novela vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú v praxi ťažko realizovateľné. Ak bude ešte čas, určite sa k tejto téme ešte vrátim a navrhol by som administrátorovi založiť tu nový blog, kde by sa takéto “perličky” z predpisov OPP uvádzali.

  • Autor: lubossemancik dňa

   V praxi novela 94/2004 je realizovatelna. To ale znamena stavat len z betonu, ocele, a tehal a podhlady aj SDK aj to s preukaznymi skuskami.

   Cize ak to chapem dobre, od konca marca 2013 su vsetky drevodomy bez preukaznych skusok na poziarnu odolnost aspon REW 30/D3 z vnutornej strany obvodovej nosnej steny prakticky ZAKAZANE.

   Ale z uradnikov to nikoho nezaujima alebo nie je schopny to pochopit. 🙂

   • Autor: Administrátor appo.sk dňa

    Dobrý deň,
    len teraz som si všimol tento komentár ohľadom údajného praktického zákazu drevodomov od 31.marca 2013. Myslím si však, že to nie až také zlé, pretože požiarna odolnosť drevenej konštrukcie sa môže preukázať aj výpočtom podľa STN EN 1995-1-2+AC+NA Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Keď to chce niekto postaviť z dreva a nemá to odskúšané, tak to dá vypočítať a basta.

    FG.

  • Autor: Administrátor appo.sk dňa

   Na základe Vášho návrhu zakladám nový blog “Perličky s predpisov OPP” v novom článku.

 14. Autor: hela dňa

  Som rada, že konečne som našla nejaké názory na riešenia problémov, ktoré trápia aj mňa. Som špecialista PO už 24 rokov. Súhlasím skoro so všetkými príspevkami, ktoré tu odzneli. Tak ako mnohí špecialisti sa báli alebo boja vyjadriť svoj názor, tak k nim patrím aj ja. Pýtate sa prečo? Lebo mnohí z nás okúsili už moc tých vrchných na tých našich slávnych overovacích skúškach. Buď sme svoj názor povedali na príprave pred niektorými, ktorý nám prednášali na odbornej príprave a potom boli v skúšobnej komisií, alebo sme svoj názor vyjadrili priamo na overovaní. Čo sa týka samotného riešenia projektov PO, už sa aj mne viackrát stalo, že keď som chcela konzultovať na príslušnom OR HaZZ tak ich odpoveď bola ” vyrieš to a my ti dáme stanovisko”. Pri overovaní na MV sa mi tiež stalo, keď mi jeden zo skúšajúcich povedal, že mám šírku únikovej cesty 1,0 m a dvere na ÚC 0,8 m. Alebo sa spýtal skúšajúci pri obhajobe, prečo mám v projekte veci, ktoré tam nemajú byť, lebo sú naviac ( po konzultácií na OR HaZZ), tak som mu jednoducho vysvetlila, že preto, lebo som to tak odo mňa vyžadujú a ja chcem súhlasné stanovisko. Ako ďalšie spomeniem tiež schvaľovanie projektu. Najprv Vás buzerujú pre rôzne hlúposti a pri kolaudácií, keď zistia, že investor “zabudol” na navrhnutý vnútorný hydrant, pošlú ho za Vami, aby ste to prerátal tak, aby tam nebol. Prečo asi?
  Čo sa týka overovania špecialistov, tiež mám na to názor ako ostatný. Kto stále chodí na skúšky ako my? Komu sa stále menia tak často normy a vyhlášky? Ja mám napríklad to šťastie, že keď idem na skúšky, vždy pred tým vyjde niečo nové a učte sa. Už pred 15timi rokmi bolo povedané, že budeme rozdelený na autorizovaných špecialistov a ostatných a že sa overovanie nebude vykonávať, že budeme kráčať s dobou a budeme chodiť len na semináre, kde si budeme navzájom vymieňať skúsenosti a riešiť problémy s ktorými sa stretávame. Dokonca to bolo povedané aj pred 4 rokmi, keď som bola poslednýkrát na overovaní, lenže stále nič.
  A v poslednom rade súhlasím s názorom, že my už nie sme špecialisti PO ani atómoví vedci, ale chodiace encyklopédie pri tom množstve informácií a znalostí, ktoré od nás všetci vyžadujú.
  A ako ste na začiatku čítali moje skúsenosti iste pochopíte, prečo sa nepodpíšem. Prajem všetkým veľa úspechov v práci a pevné nervy.

Pridať komentár