Požiarna bezpečnosť v systéme práva EÚ: Zodpovednosť projektanta, zhotoviteľa, prevádzkovateľa a regulačného úradu za bezpečnosť technického diela

Autor:  | 15.12.2013 | Počet zobrazení: 1 269 | Komentáre: 1

Prinášame Vám preklad zaujímavého príspevku do diskusie o princípoch jednotného trhu EÚ vo vzťahu ku skúsenostiam z fungovania jednotného trhu v USA a vo vzťahu zodpovednosti účastníkov procesu tvorby a prevádzky budov z pohľadu bezpečnosti v prípade požiaru. Príspevok bol prednesený na konferencii „Požiar a bezpečnosť budov na jednotnom európskom trhu: Zaručí zhoda s normami CE požiarnu bezpečnosť?“. Napriek tomu, že konferenciu usporiadala Univerzita v Edinburghu ešte v r. 2008, téma je stále rovnako aktuálna a platná aj v našich podmienkach. Navrhované opatrenia ohľadom zodpovednosti projektanta, zhotoviteľa, prevádzkovateľa a regulačného úradu za bezpečnosť technického diela môžu byť inšpiráciou aj pre nás. Problém zodpovednosti za bezpečnosť zhotoveného diela a za prípadnú škodu spôsobenú požiarom je, ako sa zdá, všade rovnaký. Princíp navrhovaných opatrení je podobný právnemu systému zavedenému v SR a úlohe projektantov, špecialistov a technikov požiarnej ochrany a odboru požiarnej prevencie HaZZ. Pri diskusii o potrebe nanovo definovať vzťahy a zodpovednosti jednotlivých účastníkov procesu je užitočné pozrieť sa na vec z perspektívy práva EÚ a z pohľadu toho, ako túto problematiku vnímajú odborníci v zahraničí z technického a právneho pohľadu.

Požiarna bezpečnosť v systéme práva EÚ

Reakcie k článku

 1. Dobrý deň!

  Brandschutzforum v Gráci je ustanovizeň na vysokej úrovni. Sledoval som niektoré témy, ktoré rozoberali. Veľmi si vážim činnosť ľudí, ktorí ho oragnizujú pod vedením pán Wiedetscheka. Pred pár rokmi sme boli u nich na exkurzii ohľadne požiarnej bezpečnosti tunelov. Veľmi poučné.

  Samozrejme Kaprun je ich nočnou morou. Je to naozaj obrovský výkričník pre nás všetkých. Je dosť dôvodov sa k nemu vracať z rôznych aspektov.

  K samotnému príspevku len toľko, že úvodné state nemajú priamu väzbu na tragédiu v Kaprune. Jedná sa o dve samostatné témy. Ak sa autor pýta, či produktové a klasifikačné normy zebezpečia bezpečnosť, tak jednoznačná odpoveď je, že nie. Nie je to ani očakávané.

  Harmonizované sú len základné požiadavky na stavbu. Pre nás je zaujímavá len ZP2 a ZP1 v podmienkach požiaru.

  Avšak práve (v súlade s princípom subsidiarity) presadzovanie národných požiadaviek v národných predpisoch je to, čo sa (od nás) očakáva. Práve v tom je zmysel snahy o zavedenia adresnej zodpovednosti za požiarnu konštrukciu. Prvým nástrojom je “osvedčenie požiarnej konštrukcie”. Pokračovať môžeme ďalšími kamienkami mozaiky. Niektoré z nich sa môžu inšpirovať myšlienkami uvedenými v poslednej tretine príspevku.

  Najsilnejšia myšlienka je snaha o “zhotovenie bezpečného stavebného diela”. To je v príkrom rozpore so slovenskými zvyklosťami, teda zhotoviť “stavebné dielo v súlade s predpismi”.

Pridať komentár