Cena Jaroslava Mika

Vedenie asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa rozhodlo na počesť a pamiatku zosnulého Ing. Jaroslava Mika, čestného člena APPO SR, zakladateľa prvej slovenskej koncepcie požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej ochrany v oblasti právnych predpisov a technických noriem, každoročne udeľovať ocenenie nesúce jeho nezabudnuteľné meno. Máme za to, že významný prínos a zásluhy tohto vzácneho človeka nesmú byť nikdy zabudnuté a majú byť odkazom aj pre budúce generácie na Slovensku.
Cena Jaroslava Mika bude každoročne udeľovaná odborníkovi, ktorí bude nominovaný odbornou verejnosťou, za výnimočné pracovné výsledky, ktoré napomáhajú k rozvoju požiarnej ochrany a sú v súlade s napĺňaním cieľov našej asociácie.

Nominácia na udelenie Ceny Jaroslava Mika sa uskutočňuje zaslaním nominačného listu na poštovú alebo e-mailovú adresu generálneho sekretariátu APPO SR (vzor nominačného listu v prílohe) každoročne do 31. januára príslušného roku.
Poštová adresa:
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica
e-mailová adresa:
sekretariat@appo.sk
Cena Jaroslava Mika za predchádzajúci rok bude odovzdávaná nominovanému na prvom zasadnutí Plenárneho zhromaždenia asociácie, ktoré sa vždy koná začiatkom kalendárneho roku.

Nominačný list (docx)
Nominačný list (pdf)

Pán Ing. Jaroslav Miko ako si ho pamätáme.
ing-jaroslav-miko