Prednášky a publikácie

Prednášky

V rámci pracovného odborného seminára APPO SR konanom v Blatnom 7-8.2. 2013 na tému Protipožiarna bezpečnosť stavieb – dodatočne zatepľované obvodové steny kontaktnými alebo prevetrávanými systémami. Odzneli nasledovné prednášky:

Konštrukčné prvky a zatepľovanie – Ing. Miroslav Košút, Ing. Juraj Fajtl – MV SR HaZZ odbor požiarnej prevencie
Posúdenie vplyvu vonkajších podmienok na proces a produkty horenia vybraných organických polymérov – Ing. Jozef Martinka, PhD. – STU Bratislava, materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Zatepľovacie systémy z hľadiska PO – medzinárodné porovnanie – Ing. Vladimír Mózer, PhD. – ŽU v Žiline
Poznatky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ETICS v krajinách EÚ a východiská pre SR – Ing. Anton Novotný – Združenie pre zatepľovanie budov
Skúšanie dodatočne zateplených obvodových stien (ETICS) v SR – Ing. Štefan Rástocký – FIRES s.r.o, technický riaditeľ a vedúci skúšobného laboratória
Požární bariéry z minerální vlny – Ing. Miroslav Smolka – Asociace výrobců minerálnych izolací
Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ETICS a zásady vytvárania detailov – prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. – Združenie pre zatepľovanie budov
Zatepľovací systém verzus konštrukčný prvok – Ing. Marian Suja – Akadémia PZ v Bratislave
Vplyv výberu zatepľovacieho systému novostavby na riešenie jej protipožiarnej bezpečnosti – Ing. Ľudmila Tereňová, PhD. – TU vo Zvolene

———————————–
V rámci 3. pracovného odborného seminára APPO SR na tému Osvedčenie požiarnych konštrukcií – nová požiadavky vyhlášky pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb odzneli nasledovné prednášky:
Príprava nového zákona o stavebných výrobkoch a jeho vykonávacieho predpisu Autor:Ing. Katarína Bzovská

Hodnotenie vlastností požiarnych konštrukcií Autor: Ing. Štefan Rástocký

Prezentácia spoločnosti a výrobkov Systemair Autor: Miroslav Janov

———————————–

Elektrické zariadenia a minimálne požiadavky z hľadiska PBS Autor: Ing. František Gilian

Projekčná spolupráca pri riešení požiadaviek STN 92 0203 Autori: Ing. František Gilian a Ing. Jaroslav Miko.

Káblové trasy pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari Autor: Mgr. Jaroslav Cibulya.

Aktuálne požiadavky na preukazovanie zhody stavebných výrobkov – káblov Autor: Ing. František Gilian. Požiarnotechnické vlastnosti káblov podľa vyhlášky MVRR SR č.558/2009 Z.z., versus vyhláška MVSR č.94/2004 Z.z.

Zborník prednášok (4,3 MB) zo seminára “Kto zodpovedá za škody spôsobené požiarom?” (Blatné, Apríl 2009)

Súbor prednášiek z Workshopu Dokument má 129 strán a obsahuje 11 kapitol. Z toho 9 prednášok. V PDF dokumente fungujú záložky a aj keď je rozsiahly, dá sa v ňom dobre orientovať. Viac o Dokumente a workshope 2007.

Preukazovanie zhody stavebných výrobkov – legislatívne predpisy. Autor: Ing. Bzovská MVRR SR. Prednáška je zameraná na zmeny v zákone 90/1998 Z.z.a očakávané zmeny v CPD. Prednáška zaznela na seminári v Pezinku v júni 2008.

Prednáška Ing. Rástockého : Požiarne vlastnosti stavebných výrobkov (vymenované sú súvisiace normy). Na konferencii Fires 2007 predniesol Ing Rástocký súhrnný prehľad noriem pre posudzovanie požiarnych vlastností stavebných výrobkov. Tieto rozdelil do skupín a zhrnul v prehľadných tabuľkách. Prednášku s láskavým dovolením autora uvádzame aj na našej stránke. Pre zrýchlenie sme si dovolili vynechať sprievodné fotografie. Zvlášť upozorňujeme na očakávaný príchod nových noriem pre oblasť rozšírenej aplikácie (EXAP).

Odborné články

Odľahčenie ťahu pre zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov, Porovnanie normových a nenormových káblových nosných systémov, Najbežnejšie chyby pri projektovaní OCHRANY PRED ochrany pred bleskom podľa súboru noriem STN EN 62305 – OBO BETTERMANN s.r.o., Newsleeter 3/2015

ZOTaSH – Návrh núteného vetrania pre single storey mall – jednopodlažná stavba – Ing. Tomáš Krchnák, Colt International s.r.o, APPO SR 3/2015

ZOTaSH – Nútený odvod tepla a splodín horenia v nákupnom centre – Ing. Tomáš Krchnák, Colt International s.r.o, APPO SR 4/2014

ZOTaSH – Porovnanie prirodzeného odvodu tepla a splodín horenia z plne otvoreného mall-u a mall-u s otvormi – Ing. Tomáš Krchnák, Colt International s.r.o., APPO SR 2/2014

ZOTaSH – Prirodzený odvod tepla a splodín horenia v nákupnom centre – Ing. Tomáš Krchnák, Colt International s.r.o., APPO SR 1/2014

CFD MODEL VETRANIA V PRIESTOROCH PODZEMNÉHO PARKOVACIEHO DOMU – Mgr. Jozef Vojtaššák, PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2012

Horľavosť kontaktných zatepľovacích systémov a kvalita ich zhotovenia – APPO SR, TBZ portál, 2012

Projektovanie elektrických inštalácií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb – Gilian, F., Šantavý, M., SPRAVODAJCA, 4/2010 (strana 8-10)

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR – Smolka, M. STAVEBNÍCTVO, 3/2007